Електронна търговия

Непоискани търговски съобщения

В настоящата статия ще бъде предоставена информация относно това какво представляват непоисканите търговски съобщения, както и какви са глобите и санкциите при изпращане на непоискани търговски съобщения и как лицата могат да упражнят правата си.

Дефиниция

В Закона за електронната търговия е дадена дефиниция на търговските съобщения, които са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. В случай че тези съобщения се изпращат по електронна поща, без предварителното съгласие на получателя, то доставчикът е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя. Следователно, непоисканите търговски съобщения следва да бъдат обозначени като такива по ясен и недвусмислен начин чрез указанието им, че са търговски. Изискването се прилага когато непоисканото търговско съобщение се изпраща без получателят да е дал предварително съгласие.

Получатели на непоискани търговски съобщения

Забранено е изпращането на непоискани търговски съобщения на физически лица без предварителното им съгласие. Следователно, ако адресат на непоисканите търговски съобщения е физическо лице, то е необходимо последното да е дало предварително своето изрично съгласие за получаването на такива съобщения, като доставчикът следва да може да докаже, че физическото лице е дало съгласие. Що се отнася до юридическите лица, важно е да отбележа, че Комисията за защита на потребителите (КЗП) води електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения. Следователно, непоискани търговски съобщения могат да се изпращат само на тези юридически лица, чиито електронни адреси не са вписани в посочения в предходното изречение регистър. Забранено е изпращането на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, които са вписани в регистъра. Електронният регистър воден от КЗП е достъпен на уеб сайта на КЗП на https://kzp.bg/proverka-na-e-adres. По този начин можете да проверите до кои електронни адреси не можете да изпращате непоискани търговски съобщения.

Какви са глобите и санкциите при изпращане на непоискани търговски съобщения и как лицата могат да упражнят правата си?

Изпращането на непоискани търговски съобщения на физическо лице се счита за нарушение на Закона за защита на личните данни, както и нарушение на Реглемент (ЕС) 679/2016 и нарушение на Закона за електронната търговия. Съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция до 5000 лева. Ако нарушението е извършено повторно, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената. Защитата си по Закона за защита на личните данни физическото лице може да реализира чрез подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни. Разбира се, до подаване на жалба може и да не се стигне, тъй като физическото лице има право да възрази по всяко време на обработката на личните му данни за целите на директрния маркетинг. Когато физическото лице възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Важно е да бъде отбелязано, че освен правото да се подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, физическото лице, което е получило непоискано търговско съобщение, има право и на ефективна съдебна защита чрез подаване на иск. Освен това, ако вслествие на получаването на непоискани търговски съобщения, физическото лице е претърпяло материални или нематериални вреди, последното има право да получи обезщетение от нарушителя за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с упражняването на правото на обезщетение се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която нарушителят има място на установяване.

Съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия ако нарушителят е физическо лице, то той се наказва с глоба в размер от 250 до 1500 лева, ако деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение, глобата за физическото лице е в размер от 500 до 2500 лева. В случай че нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, то имуществената санкция е в размер от 500 до 2000 лева. При повторно нарушение, глобата за юридическото лице или едноличния търговец, е в размер от 1000 до 4000 лева. Защитата по Закона за електронната търговия може да бъде реализирана чрез подаване на жалба до Комисията за защита на потребителите.

В случай че ви е необходима консултация относно непоисканите търговски съобщения, не се колебайте да се свържете с нас.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно непоисканите търговски съобщения. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт.

error: Content is protected !!