Новини

За обществено обсъждане е предложен проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки

октомври 24, 2020

от

На 23.10.2020 година за обществено обсъждане е предложен проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки. Законопроектът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 и на Директива (ЕС) 2019/771 , които следва да се транспонират в българското законодателсво до 1.07.2021 година.

Законопроектът урежда изискванията относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, сключени между търговци и потребители и по-специално, изискванията относно съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга, средствата за защита на потребителите при непредоставяне или несъответствие на цифрово съдържание или цифрова услуга, редът и условията за използването на тези средства за защита, както и редът и условията за изменение на цифровото съдържание или цифровата услуга. Освен това законопроектът урежда изискванията за продажба на стоки, сключени между продавачи и потребители и по-специално, изискванията относно съответствието на стоките, средствата за защита на потребителите при несъответствие, редът и условията за използването на тези средства за защита и търговските гаранции. Целта е да бъде осигурена защита на икономическите интереси на потребителите при предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, и при продажба на стоки на потребители. Важно е да бъде отбелязано, че предоставените на потребителите от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки права не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата им е недействителна. Също така, всяка клауза в договор, която посочва за приложим закона на друга държава, която не е член на Европейския съюз, и която във вреда на потребителя изключва прилагане на разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки или на закона на държава-членка на Европейския съюз, отклонява се от тях или изменя действието им, преди потребителят да уведоми търговеца за непредоставянето или за несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или преди търговецът да уведоми потребителя за изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга, или преди потребителят да уведоми продавача за несъответствието на стоките не е обвързваща за потребителя.

error: Content is protected !!