Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Предимства и недостатъци на различните форми на закрила на интелектуалната собственост

Автор: Пънар Кязим

Системата на интелектуалната собственост е изключително богата откъм обекти и начини на закрила. След некратко историческо развитие, към настоящия момент тя е достигнала до състояние, което позволява разгръщане на една много обширна закрила за различните обекти на човешката креативност, иновативност и творчество. И дори там, където няма възможност за формална и обективна закрила, системата на интелектуалната собственост отново успява да осигури закрила на онези най-важни, но и същевременно най- уязвими нематериални активи на компаниите, а именно – обектите на интелектуална собственост.

В рамките на системата на интелектуалната собственост се открояват разнообразни форми на закрила на обектите на човешката креативност, иновативност и творчество, които макар да изглеждат различни на пръв поглед, се допълват и могат да се използват едновременно, за да осигурят максимална по продължителност, ефект и сила на закрила. Всяка от тези форми има свои предимства и недостатъци, които трябва да бъдат претеглени, за да може да се вземе най- правилното, адекватно и икономически целесъобразно решение за закрила и начин на закрила, по който това да се осъществи.

Патент

Патентът предоставя изключителни права на своя притежател, осигурява стабилна формална териториална закрила. Всичко това позволява лесно лицензиране, използване като средство за обезпечение, за възпиране на конкуренти и участие в съдебни спорове. От друга страна, патентът получава закрила след сложна и дълга процедура, по време на която се изисква разкриване на чувствителна за изобретението информация, изисква немалка по размер инвестиция, има времево и териториално ограничение.

Търговска тайна

Закрилата като търговска тайна не изисква преминаване през административни процедури, няма времево ограничение, влиза в действие от момента на възникване на обекта. Същевременно се изискват сериозни усилия за запазване на конфиденциалността на информацията обект на закрила, не се предоставят монополни права, а приложението и възползването от възникналите права е сложно.

Авторски права

Закрилата на обект на интелектуалната собственост чрез системата на авторските права не изисква преминаване през формална процедура, периодът за закрила е дълъг, не се изисква периодично заплащане на такси или инвестиция в придобиване на закрила. Недостатък на тази система е, че не се закрилят самите идеи, а единствено тяхното копиране, което на практика дава неограничени възможности за пресъздаване от нарушителите на права.

Промишлен дизайн

Промишленият дизайн закриля външния вид на продукт или част от него, предоставя изключителни права, лесно се комбинира с другите форми на закрила. Все пак, за да се получат тези изключителни права, се покриване на сериозни изисквания за закрила, както и плащане на такси за подновяване, невнасянето на които води до загуба на правата.

Търговска марка

Системата на търговските марки предоставя неограничена във времето закрила, която е зависима единствено от плащане на такси за подновяване. Предоставя изключителни права, които имат изключително висока добавена стойност, реализируема чрез лицензия, франчайзин, мърчандайзинг и други. Закрилата на един обект посредством търговска марка увеличава както разпознаваемостта на продукта и компанията, така и стойността им. Трябва да се има предвид, че закрилата е обвързана с плащане на такси за подновяване, в случай че притежателят желае да не загуби правата си върху марката. Съществува и възможност за загуба на права поради превръщане на марката в родова.

Традиционни знания

Традиционните знания са най-нестабилни като обект на закрила поради техния трудно доказуем и неясен статут. Няма официална административна процедура за получаване на права, както и такси или формалности. Липсва и ограничение в срока на закрила. Затрудненията идват от това, че трудно се доказва произходът на обектите, не е разработена система за международна закрила и не всяка държава по света има закон или разписани правила за традиционните знания.

Системата на интелектуалната собственост предоставя на практика неограничени възможности за закрила на различните си обекти. Основният фактор, който би следвало да се има предвид е какви са целите и желанията на притежателя на конкретния обект. След внимателно претегляне на предимствата и недостатъците на всяка форма на закрила, лесно може да се вземе решение коя форма на закрила би задоволила тези цели и желания оптимално.

Този материал, изготвен от Пънар Кязим, има за цел да предостави повече информация относно предимствата и недостатъците на различните форми на закрила на интелектуалната собственост. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист. Изложените в настоящата публикация мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на кантората на Красимира Кадиева. Пънар Кязим в докторант към Висше Училище по Застраховане и Финанси. С бакалавърски и магистърски дипломи по специалности Интелектуална собственост и Маркетинг от УНСС, тя издава първата си книга „Авторско право в страните от Близкия Изток” на 23 годишна възраст. В продължение на три години е хоноруван асистент в УНСС, в катедра „Интелектуална собственост“ и след кратко прекъсване на научната си дейност, продължава с активно участие в обучения в областта на финансите, правото, мениджмънта, транспорта, онлайн продажбите, маркетинга, интелектуалната собственост и други. С десетки дипломи от различни реномирани университети и учебни заведения от цял свят, Световна Организация по Интелектуална Собственост, Европейско Патентно Ведомство, Служба на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост и други, тя приема продължаващото обучение и постоянното личностното и професионално развитие за неизменна част от съзнателния живот на човек. Член на Арабска Асоциация по Интелектуална собственост от 2008г, участник в международни обучения на СОИС, автор на научни статии, редактор и автор на статии в собствено онлайн списание Allinclusive.cafe и полиглот, тя има своя максима, което се е превърнала във верую-„Макар и грешно, главите от книгата на моя живот предпочитам да пиша сама. И гумата, и моливът са в мен!”

 

error: Content is protected !!