Авторско право

Общите условия за ползване на уеб сайт и политиката за поверителност обект на авторко право ли са?

Въведение

Изготвянето и поддържането на актуални документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия за ползване на уеб сайт/електронен магазин/платформа/мобилно приложение, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките) е предпоставка за успешното развитие на всеки един бизнес, а също така се явява и едно от задълженията на собственика на интернет страницата/електронния магазин/мобилното приложение/платформата (наричан по-нататък за краткост Доставчик). Следователно тези документи е необходимо да съдържат цялата информация, която следва да се предостави съгласно изискванията залегнали в законодателството уреждащо тази материя, за да може отношенията между Доставчика и Ползвателите да бъдат максимално регулирани. Именно заради това тези документи е задължително да бъдат изцяло съобразени със законовите изисквания залегнали в съответния нормативен акт, дейността на Доставчика и спецификите на съответния сайт, тъй като търговската дейност на всяко дружество носи собствени специфични особености. Затова е задължително тези документи да се изготвят внимателно и строго индивидуално за нужните на конкретния Доставчик, поради което е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя, тъй като изготвянето на изброените документи изисква наличието на специфични знания и практически опит в областта, съвкупността от които позволява да се изготвят документи, които са изцяло съобразени с действащото законодателство, със съответната дейност и спецификите на съответния сайт. Едни индивидуално изготвени и изчерпателни документи за осъществяване на търговска дейност в интернет са обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Копирането на такива документи от чужд уеб сайт представлява грубо нарушение на авторските  права, защитавани от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Също така, копирането на такива документи представлява нарушение и на чл.35 от ЗАПСП, която норма гласи, че „произведението се използва само след предварителното съгласие на автора“. С неправомерното копиране на такива документи от един уеб сайт и публикуването им в друг уеб сайт е нарушено също и правото на възнаграждение на автора за всеки вид ползване залегнало в чл. 19 от ЗАПСП. Също така, са нарушени и неимуществените права на автора да иска името му да бъде обозначено при всяко използване на произведението (чл.15, ал.1, т.4 ЗАПСП).

В кои случаи общите условия за ползване на уеб сайт и политиката за поверителност са обект на авторко право?

Съгласно чл.3, ал.1, т.1 от ЗАПСП „обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми“.

Много адвокатски кантори през годините са създали репутация в предоставянето на услуги в определена област на правото. Такава област на правото може да бъде интернет правото и електронната търговия, както и защитата на лични данни. Една малка част от услугите, които се предоставят при упражняването на адвокатска дейност в посочените области на правото, е изготвянето на общи условия за ползване на уеб сайт/електронен магазин/платформа/мобилно приложение, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитки. Изготвянето на изчерпателни документи за осъществяване на търговска дейност в интернет от самото начало, без използване на сламки, изисква години обучение, опит и практика в съответнтата материя, безброй отелени часове труд за написването и допълването им, а също така мисъл и творчество, поради което те са израз на интелектуално творение на създателя им. По този начин, едни професионално изготвени, оригинални и изчерпателни общи условия и/или политика за защита на личните данни могат да бъдат обект на авторско право, точно както са книгите, филмите, музикалните произведения, произведенията на изобразителното изкуство, фотографските произведения и други. Това е така, тъй като те представляват произведение с индивидуален и оригинален харакер и имат уникално съдържание и са израз на интелектуално творение в резултат от творческа дейност и мисъл на автора им, защото за изготвянето им последният е направил личен избор в подбора и комбинацията от думи, в структурата на изреченията, последователността, комбинацията и структурата на изложеното съдържание. Изборът на думи, подредбата и комбинацията от думи, изречения и структура на съдържанието по оригинален начин означава, че това е интелектуално творение на дадено лице, тъй като авотрът е изразил своя творчески дух по оригинален начин. Благодарение на това се постига резултат, който е интелектуално творение и следователно произведението е обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗАПСП. Или казано по друг начин, копирането на документите за осъществяване на търговска дейност в интернет е като копирането на някоя книга, персен или снимка. Въпреки че тези документи са правни документи, ЗАПСП е напълно приложим и за тях и те също са обект на автроко право съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т.1 от ЗАПСП, тъй като се закриля обективираната форма на произведението, което е потвърждавано многократно от съдебната практика (национална, европейска и международна).

В много общи условия има едни и същи клаузи? Защо тогава общите условия са обект на автроко право?

Да вземем пример с едни общи условия за ползване на електронен магазин. В почти всички общи условия за ползване на електронен магазин се съдържат клаузи относно доставка, права и задължения на страните, освобождаване от отговорност, форсмажорни обстоятелства, права на интелектуална собственост и други клаузи. В по-голямата си част тези клаузи гласят едно и също нещо и затова свободата е ограничена и не може да бъде забранено, например използването на клауза за освобождаване на отговорност или каузи относно правата върху интелектуална собственост, но може да се забрани дословното копиране на такива клаузи, тъй като авторът на тези клаузи има права върху оригиналния израз: начинът на изразяване и изписване/формулиране на текстовете, но не и върху действителната идея. Например, начинът на изписването на дадена клауза относно правата върху интелектуална собственост е защитен с авторко право, но не може да се забрани използването на такава клауза в други общи условия, но формулирана по друг начин. Затова, едни професионално изготвени оригинални и изчерпателни общи условия и/или политика за защита на личните данни могат да бъдат обект на авторско право, тъй като те представляват произведение с индивидуален и оригинален харакер и са резултат от творческа дейност и мисъл на създателя им, защото за изготвянето им последният е направил личен избор в подбора от думи, в структурата на изреченията и структурата и последователността на изложеното съдържание. Изборът на думи, подредбата и комбинацията от думи по оригинален начин означава, че това е интелектуално творение на дадено лице и следователно произведението е обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗАПСП.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно това дали общите условия за ползване на уеб сайт и политиката за поверителност са обект на авторско право. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Адвокат Красимира Кадиева съдейства при изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.