Връщане на стока закупена от електронен магазин

Въведение

Настоящата статия ще разгледа подробно процедурата и условията, при които стоки закупени от електронен магазин могат да бъдат върнати в предвидения в Закона за защита на потребителите 14-дневен срок. Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок. Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние или договора извън търговския обект, или в случаите, когато потребителят е направил предложение да сключат договор от разстояние или договор извън търговския обект.

Считано от кога потребителят има право да упражни правото си на отказ?

Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в 14-дневен срок считано от датата на:

1. сключване на договора, при договор за услуги;

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

3. сключване на договора – при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

Това означава, че например, ако сте поръчали някаква стока през електронен магазин, то в 14-дневен срок считано от датата на, която сте приел стоката, имате право да върнете стоката без да посочвате причина и без да дължите обезщетение или неустойка и без да заплащате каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55.

Важно е да бъде отбелязано, че когато търговецът не е предоставил на потребителя информация за правото му на отказ от договора, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок една година и 14 дни. Когато, обаче, търговецът предостави на потребителя информацията за правото на отказ в срок една година от датата по чл. 50, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок 14 дни, считано от датата на получаване на тази информация.

Какви са тези разходи предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, които потребителят следва да заплати?

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 3 „търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца“. Това означава, че ако потребителят е избрал начин на доставяне на стоките, който е различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца, то търговецът не е длъжен да заплати допълнителните разходи за доставка на стоките. Също така, съгласно разпоредбата на чл.55, ал.2 потребителят се задължава да заплати само преките разходи за връщането на стоките с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя. Това означава, че потребителят следва да заплати разходите за връщане на стоката (разходите за куриер) само ако търговецът не е посочил, че разходите са за сметка на търговеца (най-често това се посочва в общите условия или в условията за връщане на стока, ако са списани отделно от общите условия) или ако търговецът не е уведомил потребителя, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя. Когато е приложимо, търговецът посочва обстоятелството, че потребителят трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ при договорите от разстояние, ако поради естеството си стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата, се посочват разходите за връщането им.

От друга страна, чл. 55, ал. 3 гласи, че при договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.

Разпоредбата на чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите, съгласно която правна норма потребителят има право да се откаже от договора от разстояние е създадена, за да се осигури защита на потребителите при сключване на договори извън търговския обект и на договори от разстояние, тъй като по време на закупуване на стоката потребителят не е имал възможност да я разгледа физически отблизо, да я изпробва и т.н.

За всички стоки или услуги може да бъде упражнено право на отказ?

Тук е момента да отбележа, че правото на отказ на потребителя не е абсолютно право, тоест в Закона за защита на потребителите са посочени хипотези, в които правото за отказ не е приложимо за определени договори. Или, казано с други думи, в изрично изброени в закона случаи закупената стока или поръчаната услуга, не може да бъде върната, тоест правото на отказ в 14-дневния срок не е приложимо. Тези хипотези бяха разгледани в статията За кои стоки и услуги не може да бъде упражнено право на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект?“, поради което няма да бъдат засягани в тази публикация.

При какви условия може да бъде упражнено правото на отказ?

На първо място, за да може потребителят да упражни правото на отказ, договорът следва да е сключен от разстояние или извън търговския обект. Следователно, е необходимо да поясня какво означава договор извън търговския обект и договор от разстояние. Договор извън търговския обект е всеки договор между търговец и потребител:

1. сключен при едновременното физическо присъствие на търговеца и на потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца;

2. при който потребителят е направил предложение за сключване на договор при същите обстоятелства като посочените в т. 1;

3. сключен в търговския обект на търговеца или чрез използването на средство за комуникация от разстояние, непосредствено след като е осъществен личен и индивидуален контакт с потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца, при едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя;

4. сключен по време на пътуване, организирано от търговеца с цел или резултат продажба или насърчаване на продажбите на стоки или услуги на потребителя.

Докато, договор от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

На второ място, потребителят следва да информира търговеца за решението си да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект преди изтичането на 14-дневния срок чрез попълване на стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите или като заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Търговецът е длъжен да предостави на потребителя стандартния формуляр за упражняване правото на отказ. Ще се счита, че потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по чл. 50, а когато търговецът не е предоставил информация за правото на отказ – съгласно срока по чл. 51. За упражняване правото на отказ търговецът може да предостави на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата на търговеца стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 или друго недвусмислено заявление. В тези случаи търговецът се задължава незабавно да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.

На следващо място, когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя. При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.

Какво следва след като потребителят упражни правото си на отказ?

След като потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът следва да възстанови всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца. Търговецът има право да задържи плащането на сумите, които следва да се възстановят на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно упражняване на правото на отказ на връщане на стока закупена от електронен магазин. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист с опит в тази материя. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Адвокат Красимира Кадиева съдейства при изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.