Мониторинг на марка

Най-важната задача на всеки притежател на марка освен успешното й налагане на пазара е също така и трайното запазване на тази марка в годините. Поради това услугата мониторинг на търговска марка е изключително важна услуга, от която е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка, тъй като експертите в Патентното ведомство не извършват служебна проверка за наличието на по-ранни марки, а извършват експертиза по същество на заявки за регистрация на марки само на абсолютните основания за отказ, които са уредени в чл.11 от ЗМГО. В случай, че марката не попада в приложното поле на чл. 11 от ЗМГО, то заявката се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. В срок от три месеца от публикацията може да бъдат подадавани опозиции срещу регистрацията на марката. Ако не е подадена опозиция или ако подадената опозиция е отхвърлена като неоснователна, се взема решение за регистрация на марката. Затова притежателите на марки следва да полагат необходимата грижа, за да опазят придобитите права като следят публикуваните заявки за регистрация на марки и ако е подадена заявка за регистрация на сходна или идентична марка, е необходимо да бъде подадена опозиция, за да не бъде регистрирана сходна или идентична марка. Следователно притежателите както на регистрирани, така и на нерегистрирани марки, следва да полагат грижа за защита на правата си като извършват мониторинг на всички търговски марки, които се заявяват за регистрация. Услугата мониторинг на марка е важна превантивна услуга, чрез която притежателят на търговска марка ще има възможност навреме да защити правата и интересите си.

По какъв начин се извършва мониторингът на марката?

Мониторингът на марките се извършва чрез следене на всички публикувани заявки за регистрация на марки. В случай че бъде идентифицирана идентична или сходна на вашата марка, ще ви предоставим следната информация, за да прецените дали да подавате опозиция: име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена; краен срок за подаване на опозиция.

По-долу са изброени само част от неблагоприятните последици от регистрация на сходна марка:

– накърнена репутация;
– загуба на пазарен дял;
– загуба на доверие на потребителите;
– неправомерно облагодетелстване.

Какви видове мониторинг на марки предлагате?

Предлагат се следните видове мониторинг на марка.

 1. Наблюдение на национална марка, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Република България – относно заявките за регистрация на национални марки;
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) – относно заявките за регистрация на международни търговски марки, с действие на територията на Република България.
 1. Наблюдение на марка на Европейския съюз, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетините на всички патентни ведомства на страните-членки на ЕС (28 ведомства);
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).
 1. Глобално (за цял свят), за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетините на всички патентни ведомства на страните-членки на ЕС (28 ведомства);
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за всички 88 държави;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на САЩ;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Норвегия;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Швейцария;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Турция;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Канада.
 1. Отделна страна – изберете която и да е страна-членка от 28-те членки на Европейския съюз, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетин на патентното ведомство на страната-членка, на която територия е регистрирана марката;
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС);
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Норвегия;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Швейцария;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Турция;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Канада.

ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ

Услугата мониторинг на марка се предоставя за период от минимум една година.

В случай, че желаете да се възползвате от услугата мониторинг на търговска марка, моля да изпратите регистровия номер на марката, която желаете да бъде наблюдавана, а също така, имейл адрес и телефонен номер като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

В случай, че желаете да ни възложите мониторинга на Вашата марка, можете също така да използвате и електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с Красимира Кадиева на 00359 882 308 670. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.