Проекти

Регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в клас 5 от Ницската класификация на стоките и услугите

юни 04, 2020

от

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, който беше изработил комбинирана търговска марка (състояща се от словен и фигуративен елемент) и ни възложи регистрацията на марката като марка на ЕС, която ще има действие на територията на всички страни-членки на ЕС. Марката следва да бъде заявена за регистрация за стоки от клас 5 от Ницската класификация на стоките и услугите. Предоставихме електронна книга на нашия клиент, в която електронна книга се съдържат редица полезни статии в областта на интелектуалната собственост. Преди да заявим марката за регистрация е много важно да извършим предварително проучване. След като извършихме проучването се оказа, че марката е достатъчно отличителна и ще премине успешно експертизата по същество, както и не бяха открити по-ранни сходни марки, поради което пристъпихме към заявяване на марката за регистрация. Подадохме заявката, която успешно премина експертизата по същество и беше публикувана в официалния бюлетин на Службата на ЕС за интелектуална собственост. В предоставения тримесечен срок не бяха подадени опозиции и възражения и марката беше регистрирана през май 2020 година. Накрая, предоставихме свидетелството за регистрация на нашия клиент, с което успешно приключихме регистрационната процедура.

error: Content is protected !!