Патентно ведомство на Република България внедри нови електронни услуги в Портала за електронни услуги

От 1.06.2020 година в Портала за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България са въведени нови електронни услуги, които са свързани с възможността за подаване по електронен път на искания за вписване на прехвърляне, промяна на име и/или адрес, лицензионен договор, особен залог, обезпечение и включване в масата на несъстоятелността на патенти за изобретения, полезни модели и Европейски патенти с действие на територията на Република България. Всички посочени услуги са достъпни през портала за електронни услуги, като за заявяването им ще е необходимо подписване с квалифициран електронен подпис.