Проекти

Изготвихме договор за реклама за наш клиент

май 23, 2020

от

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година работим по различни проекти. Клиентът ни възложи изготвянето на договор за реклама, тъй като желае да уреди правоотношенията си с лицата, които ще рекламират продуктите, които произвежда. Беше ни предоставена изчерпателна информация относно клаузите, които клиентът ни желае да залегнат в договора, което улесни изготвянето му. Успехме да изготвим изчврпателен договор, който да урежда правоотношенията между страните, който договор беше одобрен от нашия клиент. Договорът съдържа клаузи относно предмета на договора, възнаграждение и начин на плащане, права и задължения на страните, независим статут на страните, конфиденциалност, форсмажор, прекратяване и неустойки, заключителни разпоредби.

error: Content is protected !!