Проекти

Изготвихме договор за изработка за наш клиент

май 11, 2020

от

През май 2020 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години сме работили по редица проекти. Този път клиентът ни възложи изготвянето на договор за изработка, с който договор да бъдат уредени правоотношенията с негов съконтрагент. Нашият клиент е Възложител, а съконтрагентът – Изпълнител. Клиентът ни предостави подробна информация относно клаузите, които да бъдат включени в договора. Успяхме да изготвим договора в уговорения срок и го изпратихме на нашия клиент, който го одобри. Договорът, който изготвихме съдържа клаузи относно предмета на договора, срок за изпълнение, възнаграждение и начин на плащане, права и задължения на Възложителя, права и задължения на Изпълнителя, конфиденциалност, права на интелектуална собственост, прекратяване на договора, неустойки, заключителни разпоредби. Радваме се, че успяхме да помогнем на нашия клиент да уреди договорните си отношения.

error: Content is protected !!