Договорно право

Споразумение за защита на търговска тайна

Повечето компании разполагат с ценна информация, до която конкурентите им нямат достъп, като например, информация относно процес, метод, способ и други. Такава информация може да бъде защитена чрез различни способи. Един от тях е  запазването на информацията като търговска тайна.

В България материята относно търговските тайни е уредена в няколко разпоредби в Закона за защита на конкуренцията и в приетия през 2019 година Закон за защита на търговската тайна.

Важна особеност е, че за разлика от обектите на индустриална собственост, като търговски марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, които могат да бъдат регистрирани, то за търговската тайна няма режим на регистрация и тя не се разгласява публично.

По какъв начин търговската тайна може да бъде защитена, в случай че се наложи разкриването й на трети лица?

Съществуват случаи когато е наложително търговската тайна да бъде разкрита на външни за предприятието лица. В такива случаи, най-често в практиката, като формално средство, се сключва споразумение за защита на търговска тайна (договор за защита на търговска тайна).

Споразумение за защита на търговска тайна

Споразумението за защита на търговска тайна е договор който създава конфиденциални отношения между страните, които го сключват, по отношение на търговската тайна. Страните се съгласяват да не разкриват търговската тайна, съгласно уговореното в договора, на трети лица. Сключването на договор за защита на търговска тайна се предпочита в много случаи от страните, тъй като запазването на конфиденциалност е изключително важно, за да са сигурни страните, че търговската тайна няма да бъде разкрита на трети страни.

Какви клаузи включва един изчерпателен договор за защита на търговска тайна?

  • Идентификация на страните (разкриваща и приемаща страна);
  • Целта за разкриването на търговската тайна;
  • Детайлно описание какво е търговска тайна: –  определение за търговска тайна; – предмет на търговската тайна; – предприети мерки за запазването на търговската тайна в тайна от Разкриващата страна; – лица, които имат право на достъп и използване на търговска информация, ноу-хау и технологична информация, съставляващи търговската тайна.
  • Придобиване, използване и разкриване на търговската тайна: – правомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна; – неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна.
  • Права и задължения на страните: – задължение за неразгласяване на търговската тайна; – задължения за неизползване и неоповестяване; – права върху търговската тайна и лицензионни договори; – дължима грижа. Уведомяване при разкриване; – задължение за непубликуване; – връщане на поверителната информация.
  • Обезщетение при неизпълнение на споразумението за защита на търговската тайна.
  • Средства за защита: – отговорност на Приемащата страна при нарушение на задълженията й; – отговорност по реда на Закона за защита на търговската тайна; – отговорност по реда на Закона за защита на конкуренцията; – разноски по производствата.
  • Срок.
  • Допълнителни разпоредби: – независим статут на страните; – неангажираност на страните; – изменение и допълнение на споразумението; – форма за действителност на съобщенията и уведомленията между страните; – разрешаване на спорове; – срок; – приложимо право; – промени.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при изготвянето на договор за защита на търговска тайна, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на споразумение за защита на търговска тайна, тъй като в практиката си адв. Кадиева многократно е изготвяла договори за неразкриване на търговски тайни, както на български, така и на английски език.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно търговските тайни и споразуменията за защита на търговските тайни. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева изготвя споразумения за защита на търговска тайна на български и английски език.