Договорно право

Споразумение за защита на търговска тайна и съпътстващите го мерки за защита на търговска тайна

I. Въведение

Повечето компании разполагат с ценна информация, до която конкурентите им нямат достъп, като например формули, алгоритми, списъци на клиенти, производствени процеси, методи, способи и маркетингови стратегии. Тази поверителна информация, наричана още търговска тайна, се явява изключително важен нематериален актив, който осигурява на компанията конкурентно предимство, което пък от своя страна дава възможност за повече иновации, рентабилност и доминация на целевия пазар. Затова, във време, в което информацията лесно се разпространява, защитата на търговските тайни е станала особено важна за всеки бизнес, желаещ да запази своето конкурентно предимство. Предоставяме ви няколко примера за търговски тайни, със значителна търговска стойност и неразкриването й е от голямо значение за успеха на техните притежатели:

Рецептата за приготвянето на Coca-Cola: Формулата на характерната напитка на Coca-Cola е една от най-известните търговски тайни в света. Точната рецепта и комбинацията от съставки остават неразкрити, което осигурява на компанията голямо пазарно предимство.

Алгоритъмът за търсене на Google: Алгоритъмът за търсене на Google, който определя класирането и релевантността на уебстраниците в резултатите от търсенето, се счита за строго пазена търговска тайна. Нейните алгоритми и методи са изиграли ключова роля за доминантната позиция на Google като търсачка.

Оригиналната рецепта на KFC: Оригиналната рецепта на Kentucky Fried Chicken, състояща се от 11 билки и подправки, остава строго пазена търговска тайна. Точната комбинация и методът на приготвяне се пазят в тайна, за да се отличава вкусът на пърженото пиле на KFC от неговите конкуренти.

Продуктов дизайн на Apple: Apple Inc. е известна с иновативния си дизайн на продукти, като iPhone, MacBook и iPad. Специфичните детайли на дизайна на продуктите, производствените процеси и материалите са внимателно защитени като търговски тайни.

В България материята относно търговските тайни е уредена в няколко разпоредби в Закона за защита на конкуренцията и в приетия през 2019 година Закон за защита на търговската тайна. Съгласно чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна, търговска тайна е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на следните изисквания:

1. представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация;

2. има търговска стойност, поради тайния си характер;

3. по отношение на нея са предприети мерки за запазването и в тайна, от лицето, което има контрол върху информацията.

Важна особеност е, че за разлика от обектите на индустриална собственост, като търговски марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, които могат да бъдат регистрирани, то за търговската тайна няма режим на регистрация. За да бъде защитена една търговска тайна, тя не трябва да се разгласява публично и трябва да бъде опазена в абсолютна секретност. Именно защото търговската тайна не подлежи на регистрация, тя може да бъде защитена за неограничен период от време, освен ако не бъде законно придобита от други лица и разкрита публично.

II. По какъв начин търговската тайна може да бъде защитена, в случай че се наложи разкриването й на трети лица?

Съществуват случаи когато е наложително търговската тайна да бъде разкрита на служители, работници, изпълнители, франчайзополучатели, както и външни за предприятието лица. В такива случаи, притежетелите на търговски тайни прилагат цялостна стратегия, която съчетава правни мерки, вътрешни политики и технологични защитни мерки, като например:

 • сключване на споразумение за защита на търговска тайна (договор за защита на търговска тайна);

 • споразумение за неразкриване на информация (NDA);

 • вътрешна политика за защита на търговската тайна;

 • декларация за унищожаване на наличието на конфиденциална информация, касаеща предприятието на всички лични устройства;

 • известие, посочващо, че информацията, която следва да бъде отворена/ прочетена е поверителна и не може да бъде разгласявана на трети лица;

 • ограничен достъп до търговската тайна (сигурно физическо и цифрово съхранение);

 • обучение на служителите;

 • защитена ИТ инфраструктура;

 • системи за наблюдение на всеки неоторизиран достъп или опити за копиране, изтегляне или прехвърляне на търговски тайни;

 • редовни одити и прегледи за преценка на ефективността на взетите мерки за защита на търговската тайна.

III. Какви мерки следва да се предприемат, за да бъде успешно едно произвоство относно установяването на нарушения за узнаване, използване или разгласяване на търговската тайна?

Съгласно практиката на КЗК и константната съдебна практика, за да е успешно едно произвоство относно установяването на нарушения за узнаване, използване или разгласяване на търговската тайна е необходимо:

 • Предварително, с нарочни актове (решение, заповед или друг вътрешен за предприятието акт) и конкретни средства и действия, изрично да бъдат посочени съответните факти, сведения и обстоятелства, които са производствена или търговска тайна, като следва да бъдат и отграничени от останалата фирмена информация. По този начин се конкретизира точно информацията, която е търговска тайна, тъй като не е възможно цялата създадена, използвана, обработвана и предоставяна информация в дадено предприятие да се приеме за негова търговска тайна. Необходимо е търговската тайна да е конкретизирана и изрично охарактеризирана като такава по подходящ за особеностите на дейността и организацията на предприятието начин, по конкретни видове данни или документи, или по какъвто и да е друг подходящ начин, който създава яснота и определеност.
 • Актът, с който е въведена забраната, трябва да бъде доведен до знанието на лицата, на които е вменено задължението да не е използват или разгласяват неправомерно информацията, съставляваща производствена или търговска тайна
 • Да са определени лицата, имащи право да боравят с търговската тайна. Тези лица следва да са наясно, че следва да се запази секретността на търговската тайна;
 • Да е въведен нарочен режим на ограничен достъп и защита до търговската тайна. Да са предприети мерки за защита на търговската тайна: както физически, така и технически.

IV. Документация за обезпечаване защитата на търговска тайна

В тази част от статията ще бъде предоставена по-подробна информация относно документацията, която е препоръчително да бъде създадена относно обезпечаването защитата на търговската тайна, като например споразумението за защита на търговска тайна, споразумение за неразкриване на конфиденциална информация (NDA), вътрешна политика за защита на търговска тайна.

1.Споразумение за защита на търговска тайна

Споразумението за защита на търговска тайна е договор който създава конфиденциални отношения между страните, които го сключват, по отношение на търговската тайна. Страните се съгласяват да не разкриват търговската тайна, съгласно уговореното в договора, на трети лица. Сключването на договор за защита на търговска тайна се предпочита в много случаи от страните, тъй като запазването на конфиденциалност е изключително важно, за да са сигурни страните, че търговската тайна няма да бъде разкрита на трети страни.

Какви клаузи включва един изчерпателен договор за защита на търговска тайна?

– Идентификация на страните (разкриваща и приемаща страна);

– Целта за разкриването на търговската тайна;

– Детайлно описание какво е търговска тайна: – определение за търговска тайна; – предмет на търговската тайна; – предприети мерки за запазването на търговската тайна в тайна от Разкриващата страна; – лица, които имат право на достъп и използване на търговска информация, ноу-хау и технологична информация, съставляващи търговската тайна.

– Придобиване, използване и разкриване на търговската тайна: – правомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна; – неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна.

Права и задължения на страните: – задължение за неразгласяване на търговската тайна; – задължения за неизползване и неоповестяване; – права върху търговската тайна и лицензионни договори; – дължима грижа. Уведомяване при разкриване; – задължение за непубликуване; – връщане на поверителната информация.

–  Обезщетение при неизпълнение на споразумението за защита на търговската тайна.

– Средства за защита: – отговорност на Приемащата страна при нарушение на задълженията й; – отговорност по реда на Закона за защита на търговската тайна; – отговорност по реда на Закона за защита на конкуренцията; – разноски по производствата.

– Срок.

– Допълнителни разпоредби: – независим статут на страните; – неангажираност на страните; – изменение и допълнение на споразумението; – форма за действителност на съобщенията и уведомленията между страните; – разрешаване на спорове; – срок; – приложимо право; – промени.

2. Споразумене за неразкриване на конфиденциална информация (NDA)

Споразуменията за неразкриване на информация са договори, които установяват задължения за поверителност между страните, участващи в обмена на конфиденциална информация. За разлика от споразумението за защита на търговска тайна, което е насочено към защита на търговската тайна като обект на интелектуална собственост, която включва формула, модел, дизайн, метод или друга поверителна информация, която предлага конкурентно предимство на предприятието, споразумението за неразкриване на информация се използва за защита на на друга информация, която не представлява търговска тайна, но е необходимо запазванато на нейната конфиденциалност.

3. Вътрешна политика за защита на търговската тайна

Вътрешната политика за защита на търговската тайна е важен документ, в който подробно са описани какво е значението на термина „търговска тайна“, както и всички нужни дефиниции, като „притежател на търговска тайна“ и „нарушител“,  начините за преценка дали информацията е търговска тайна, каква е нормативната уредба за защита на търговската тайна, какви са задълженията на служителите и работниците в компанията, за да защитят търговската тайна, какви са мерките за защита на търговската тайна в компанията.

Какви клаузи включва една изчерпателна политика за защита на търговска тайна?

– Дефиниции: за конфиденциална информация; за търговска тайна; за притежател на търговска тайна; нарушител; разгласяване на търговска тайна.

– Как да преценим дали информацията е търговска тайна?

– Какво представлява търговската тайна на притежателя й?

– Кой има достъп до търговската тайна?

– Къде се съхранява търговската тайна?

– Придобиване, използване и разкриване на търговската тайна: неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна; правомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна.

– В какви случаи е разрешено използването и разкриването на търговската тайна?

– Защита на търговската тайна по време на трудови правоотношения: – нормативна уредба; – мерки при постъпване на работа.

– Забрана и задължение за неизползване и неразгласяване на търговската тайна;

– Използвани мерки за осигуряване защитата на търговската тайна;

– Заключителни разпоредби.

4. Декларация за гарантирано унищожаване на наличието на конфиденциална информация, касаеща компанията на личните устройства на напускащия служител.

5. Декларация, че лицето на което е разкрита търговската тайна е запознато с Политиката за защита на търговската тайна.

6. Списък на лицата, на които търговската тайна е била разкрита.

V. Какви вътрешни мерки за защита на търговска тайна е препоръчително да предприемете?

Основната заплаха за търговските тайни на всички предприятия е свързана с техните настоящи или бивши служители, работници, изпълнители, франчайзополучатели и техните служители. Често горепосочените лица имат по-широк достъп и възможност да използват (неправомерно) бизнес активите на своя работодател/ франчайзодател или неговите партньори, ако последните са разкрили част от своите търговски тайни, за да може служителите да изпълнят своите работни задължения. За да защитят своите търговски тайни, предприятията трябва да прилагат допълнителни вътрешни мерки в рамките на своите организации, с които да подсигурят неразгласяването на конфиденциална информация и търговски тайни.

Съветваме всяко предприятие, което притежава и иска да защити търговските си тайни от злоупотреба от настоящи и бивши служители, работници, изпълнители, франчайзополучатели и техните служители, да обмислят прилагането на следните практически стъпки за защита на своите бизнес активи:

 • Напомнете на новите служители за задълженията им към бившия им работодател – те не трябва да разкриват нищо за предишната си работа. Уверете се, че те не представят документи или данни;

 • Задължете всички новонаети служители да подпишат декларация за неразкриване на информация (NDA);

 • Уверете се, че в трудовия договор със служителя присъства изчерпателен раздел, касаещ защитата на вашата търговска тайна;

 • Задължете всички новонаети служители да подпишат изчерпателно споразумение за защита на вашата търговска тайна;

 • Създайте наръчник на служителите с политика за защита на търговската тайна. Уверете се, че всеки служител е запознат с тази политика и има лесен достъп до нея всеки път при нужда;

 • Правете записки по време на дискусиите. Създайте документална следа;

 • Обучавайте служители за значението на търговските тайни и ролята им в защитата търговските ви тайни. Обучавайте ги на най-добрите практики за сигурност, включително боравене с поверителна информация, разпознаване на опити за фишинг и поддържане на сигурността на електронните устройства. Уверете се, че следите присъствието на вашите служители.

 • Ограничете достъпа до търговски тайни единствено до тези лица, който имат необходимост от тях, за да извършат своите задължения. Така, рискът от неразрешено разкриване се намаля значително. Прилагайте строг контрол на достъпа до търговската тайна, като например сигурно физическо и цифрово съхранение, защита с парола, криптиране и протоколи за удостоверяване.

 • Защитете своята ИТ инфраструктура: Приложете надеждни мерки за киберсигурност, за да защитите търговски си тайни, ако са в цифрова форма. Това включва използване на защитни стени, антивирусен софтуер, криптиране, защитени мрежи и редовни актуализации на софтуера за защита от хакерски атаки, нарушаване на сигурността на данните и неоторизиран достъп.

 • Уверете се, че физическите документи, съдържащи търговска тайна, прототипите или образците се съхраняват в защитени зони с ограничен достъп. Използвайте заключени шкафове, системи за наблюдение, контрол на посетителите и подходящи процедури за изхвърляне на чувствителни физически материали.

 • Въведете системи за откриване и наблюдение на всеки неоторизиран достъп или опити за копиране, изтегляне или прехвърляне на вашите търговски тайни. Системите за откриване на прониквания, инструментите за предотвратяване на загубата на данни и регистрите на дейностите могат да помогнат за идентифициране на подозрителни дейности и предотвратяване на потенциални нарушения.

 • Провеждайте периодични вътрешни проучвания и одити, за да оцените ефективността на мерките за защита на вашата търговската тайна. Идентифицирайте уязвимите места, актуализирайте политиките и процедурите и своевременно отстранете всички пропуски в сигурността;

 • Правете мониторинг на свалянето на материали от лаптопа/ компютъра на служителя по време на периода на предизвестие;

 • Интервюирайте своите служители при напускане. Напомнете на служителя за неговите задължения. Изгответе декларация, която служителят да подпише при наоускане, в която гарантира, че цялата конфифенциална информация, до която е имал достъп служителя и която се намира на негови лични устройства е унищожена. Задължете служителя да върне всички служебни устройства, с които е работил по време на трудовия договор.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при изготвянето на споразумението за защита на търговска тайна и съпътстващата го документация, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя. Екипът на кантората Krasimira Kadieva с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на споразумение за защита на търговска тайна и съпътстващата документация, тъй като в практиката си ние многократно сме помагали на нашите клиенти да предприемат необходимите мерки за защита на търговската си тайна.

За предоставяне на пълна услуга относно защита на търговска тайна, екипът на кантората ни разработи услугата „Консултиране и изготвяне на споразумение за защита на търговска тайна и съпътстващата го документация.

Услугата „Консултиране и изготвяне на споразумение за защита на търговска тайна и съпътстващата го документация“ включва:

1. Консултация относно защитата на търговска тайна от правна страна;

2. Изготвяне и предоставяне на следните документи, а именно:

 • Споразумение за защита на търговска тайна;

 • Споразумение за неразкриване на конфиденциална информация (NDA);

 • Вътрешна политика за защита на търговска тайна;

 • Декларация за гарантирано унищожаване на наличието на конфиденциална информация, касаеща компанията на личните устройства на напускащия служител;

 • Декларация, че лицето на което е разкрито търговската тайна е запознато с Политиката за защита на търговската тайна;
 • Списък на лицата, на които е била разкрита търговската тайна.

3. Съдействие при воденето на преговори с отсрещната страна.

В случай, че желаете да получите повече информация за услугата „Консултиране и изготвяне на споразумение за защита на търговска тайна и съпътстващата го документация можете да се свържете с нас на 00359 882 308 670 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева и Бояна Бояджиева, има за цел да предостави информация относно търговските тайни и споразуменията за защита на търговските тайни, както и съпътстващите мерки за защита на търговска тайна. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с екипа на кантора Krasimira Kadieva на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт.

error: Content is protected !!