Проекти

Изготвихме споразумение за защита на търговска тайна на български и английски език за наш клиент

април 21, 2020

от

През февруари 2020 година с нас се свърза клиент, който ни нае да изготвим споразумение за защита на търговска тайна на български и английски език, тъй като ще разкрива търговска тайна на съконтрагент по договор за възлагане. Споразумението, което изготвихме беше одобрено от клиента и има следното съдържание:

  • Идентификация на страните (разкриваща и приемаща страна);
  • Целта за разкриването на търговската тайна;
  • Детайлно описание какво е търговска тайна: –  определение за търговска тайна; – предмет на търговската тайна; – предприети мерки за запазването на търговската тайна в тайна от Разкриващата страна; – лица, които имат право на достъп и използване на търговска информация, ноу-хау и технологична информация, съставляващи търговската тайна.
  • Придобиване, използване и разкриване на търговската тайна: – правомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна; – неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна.
  • Права и задължения на страните: – задължение за неразгласяване на търговската тайна; – задължения за неизползване и неоповестяване; – права върху търговската тайна и лицензионни договори; – дължима грижа. Уведомяване при разкриване; – задължение за непубликуване; – връщане на поверителната информация.
  • Обезщетение при неизпълнение на споразумението за защита на търговската тайна.
  • Средства за защита: – отговорност на Приемащата страна при нарушение на задълженията й; – отговорност по реда на Закона за защита на търговската тайна; – отговорност по реда на Закона за защита на конкуренцията; – разноски по производствата.
  • Срок.
  • Допълнителни разпоредби: – независим статут на страните; – неангажираност на страните; – изменение и допълнение на споразумението; – форма за действителност на съобщенията и уведомленията между страните; – разрешаване на спорове; – срок; – приложимо право; – промени.
error: Content is protected !!