Проекти

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

април 24, 2020

от

През март 2020 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на договор за сътрудничество на български език, тъй като клиентът ни желае да уреди отношенията си с другата страна, като уговорките бъдат скрепени с договор между страните. Клиентът ни предостави информацията, която изискахме, за да може да изготвим един изчерпателен договор за сътрудничество, който урежда правоотношенията между страните. Договорът, който изготвихме беше одобрен от нашия клиент, с което приключихме този проект. Договорът за сътрудничество съдържа клаузи относно предмета на договора, права и задължения на двете страни, възнаграждение и начин на плащане, независим статут на страните, конфиденциалност, форсмажорни обстоятелства, срок, прекратяване на договора, неустойки, заключителни разпоредби.

error: Content is protected !!