Промишлени дизайни

Регистрация на международен промишлен дизайн

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Международната регистрация на дизайн се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), със седалище в Женева, Швейцария. Хагската система улеснява регистрационния процес чрез подаването на една заявка за получаване на защита на промишлен дизайн в няколко договарящи се страни (над 80 страни, които са членки на Хагската спогодба), а също така и възможността на заявителя да ангажира един представител по индустриална собственост (който владее един от следните езици: английски, френски или испански), който представител може да е от държавата на заявителя.

Предимства на системата

Системата за регистрация на международен промишлен дизайн предоставя редица предимства, сред които:

  • Минимум разходи и формалности посредством подаването на една заявка за получаване на защита на промишлен дизайн в няколко договарящи се страни, на един език (английски, френски или испански), със заплащане на един комплект такси, в една валута (CHF) и в едно ведомство (Международното бюро).
  • Международната заявка може да съдържа до 100 различни дизайна (“множествена заявка”), които следва да принадлежат към един и същи клас на Локарнската международна класификация.
  • Възможност за отлагане на публикацията за период от максимум дванадесет месеца или тридесет месеца от датата на заявяване или от приоритетната дата, когато е претендиран приоритет.
  • Възможност да бъде ангажиран само един представител по индустриална собственост (който владее един от следните езици: английски, френски или испански), който представител може да е от държавата на заявителя.
  • Регистрацията на дизайн в Международното бюро на СОИС има същото действие на територията на посочените страни, както ако заявката за регистрация е била подадена директно във ведомствата на тези страни.
  • Международната регистрация е равностойна на няколко национални регистрации.
  • За подаване на международна заявка не се изисква предварителна национална заявка или регистрация.
  • Промените, които се извършват след регистрацията като промяна на име и адрес на притежател, промяна на собствеността, и други подобни промени, могат да бъдат вписани и да породят действия по отношение на различните посочени страни чрез изпълнението на една единствена формалност и заплащането само на една такса.

Процедура

За да бъде подадена заявка за регистрация на международен дизайн не е необходимо да е налице предварителна национална заявка или регистрация. Заявката за международна регистрация на дизайн, заедно с различни придружаващи я документи в зависимост от посочените страни, се попълва на един от следните езици (английски, френски или испански). Една заявка може да съдържа до 100 различни дизайна (“множествена заявка”), които следва да принадлежат към един и същи клас на Локарнската международна класификация. Следва също така да бъдат заплатени и таксите към  Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Предвидена е възможност публикацията да бъде отложена за период от максимум дванадесет месеца или тридесет месеца от датата на заявяване или от приоритетната дата, когато е претендиран приоритет.

След като заявката за международна регистрация на дизайн е подадена, Международното бюро извършва т.нар. формална експертиза – дали заявката отговаря на формалните изисквания. В случай, че заявката премине успешно формалната експертиза, се извършва публикация в Международния бюлетин за дизайни на интернет страницата на СОИС. След публикацията, всяко ведомство има право съгласно националното си законодателство да откаже закрилата на дизайна за своята територия като уведоми за отказа Международното бюро в срок от шест месеца от датата на публикуване на международната регистрация. Важно е да бъде отбелязано, че в Акта от 1999 година е предвидена възможност всяка договаряща страна, чието ведомство извършва експертиза или чиито закони предвиждат възможност за опозиция на предоставянето на закрила, да декларира, че шестмесечният срок за отказ ще бъде заменен от дванадесетмесечен срок.

Срок на действие на регистрацията. Подновяване

Срокът на закрила на дизайна с международната регистрация е пет години като е предвидена възможност еднократно подновяване на регистрацията за допълнителен срок от пет години. Ако националното законодателство предвижда срок на закрила, който е по-дълъг от десет години, то дизайнът получава закрила за срока, който е предвиден от националното законодателство.

Поради изброените по-горе особености при международна защита на промишлен дизайн е препоръчително да бъде потърсено съдействие от представител по индустриална собственост (който владее един от следните езици: английски, френски или испански), който представител може да е от държавата на заявителя. Адв. Красимира Кадиева владее отлично английски език, тъй като е специализирала Международно бизнес право в колежа Куин Мери към Лондонския университет, поради което с удоволствие ще Ви окаже съдействие при регистрационната процедура на дизайн в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно международната регистрация на промишлен дизайн. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на промишлените дизайни като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на промишлени дизайни чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашия промишлен дизайн.

error: Content is protected !!