Проекти

Регистрирахме словна национална марка за услуги в клас 41 от Ницската класификация

февруари 11, 2020

от

През декември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили и по други проекти като този път ни възложи регистрацията на словна национална марка за услуги в клас 41 от Ницската класификация. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и изготвихме писмено становище. Предоставихме информация на клиента за регистрационната процедура, както и брошура и електронна книга съдържащи полезна информация за марките и пристъпихме към заявяване на марката за регистрация в Патентното ведомство на Република България, след което заплатихме първата вноска от държавната такса. След публикацията на заявката в бюлетина на Патентното ведомство, в предвидения тримесечен срок не бяха подадени опозиции и възражения, поради което марката беше регистрирана след като заплатихме и втората вноска от държавната такса. Получихме свидетелството за регистрация на марката, което предоставихме на клиента и с това приключихме процедурата по регистрация на марката през ноември 2019 година.

error: Content is protected !!