Промишлени дизайни

Регистрация на дизайн на Общността

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

 

Дизайнът на общността (или известен още като дизайн на Европейския съюз или Европейски промишлен дизайн) е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му.

Регистрацията на дизайн на Европейския съюз пред Службата на ЕС за интелектуална собственост, със седалище в Аликанте, Испания, е най-добрият и лесен начин за предоставяне на защита на територията на страните-членки на Европейския съюз.

Предимства на дизайна на Общността:

  • Действието на дизайна на Общността се разпростира на територията на всички страни – членки на ЕС.
  • При последващо разширение на Европейския съюз дизайнът на Общността автоматично разширява териториалната си закрила без да се налага да се предприемат действия от страна на неговия притежател.
  • Процедурата по регистрация на Европейски промишлен дизайн е опростена: подава се една заявка; процедурата по регистрация е на един език; кореспонденцията е само с един административен орган; използва се само един представител по индустриална собственост; заплащат се такси в една валута; проследява се движението на една заявка и се поддържа само една регистрация.
  • По-ниски разходи: системата за дизайна на Европейския съюз е икономически най-изгодна в сравнение с общите разходи за отделни национални регистрации във всички или в няколко държави.
  • Експертизата и регистрацията на дизайна се извършват само няколко дни след правилно попълнена заявка.
  • Датата на заявяване на дизайн на ЕС се признава за приоритетна дата при подаване на последващи заявки по национален и международен ред.
  • Разрешено е подаването на множествена заявка.
  • Притежателят на правото върху дизайн на Общността има право да използва дизайна не само на територията на една държава-членка на Европейския съюз, но също така и на територията на целия Европейски съюз.
  • Дизайнът на Европейския съюз представлява по-ранно право по отношение на последващи промишлени дизайни във всички страни-членки.

Нерегистриран дизайн на Европейския съюз

Промишлен дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1 от Регламент (ЕО) 6/2002, се ползва от закрила на нерегистриран промишлен дизайн на Общността за срок от три години, считано от датата, на която промишленият дизайн за първи път е станал общодостъпен в рамките на Общността. Един промишлен дизайн се счита за общодостъпен в рамките на Общността, ако е бил публикуван, излаган, използван в търговията или оповестен по такъв начин, че, в обичайния ход на бизнеса, тези събития да могат разумно да станат познати на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Общността. Въпреки това, един промишлен дизайн може да не се счита за общодостъпен, когато е оповестен на трета страна при изрични или мълчаливи условия за поверителност.

Кой може да подаде заявка за регистрация на дизайн на Общността и как?

Всяко физическо или юридическо лице може да подаде заявка за регистрация на дизайн на Европейския съюз. Заявители, които нямат постоянно местожителство в страна – членка на Европейския съюз е задължително да се обърнат към представител по индустриална собственост.

Заявката за регистрация на дизайн на Европейския съюз може да се подаде директно в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост или по електронен път.

Езици

Заявката за регистрация на Европейски промишлен дизайн може да бъде подадена на един от езиците на страните-членки на Европейския съюз, но също така е задължително да се посочи и втори език, който следва да се избере между петте работни езика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, а именно: английски, френски, немски, испански и италиански. Езиците не могат да бъдат променяни след подаването на заявката.

Срок на действие на дизайна на Европейския съюз

Срокът на действие на регистрацията е 5 /пет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация на дизайна на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Регистрацията може да бъде подновявана с един или няколко периода от по пет години до максимум двадесет и пет години, считано от датата на подаване на заявката.

Обхват на закрила

Обхватът на закрилата, предоставяна от промишления дизайн на Общността, се разпростира върху всеки промишлен дизайн, който не създава у информирания потребител различно цялостно възприятие. За да се определи обхватът на закрила, се отчита степента на свобода на автора на промишления дизайн при разработване на дизайна.

Какви права осигурява регистрацията на дизайн на Европейския съюз?

Регистрираният промишлен дизайн на Общността дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на всеки друг използването на промишления дизайн, без негово съгласие. Горепосоченото използване обхваща по-специално, създаването, предлагането, разпространението на пазара, вноса, износа или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен промишленият дизайн или складирането на такъв продукт за тези цели.

Нерегистрираният промишлен дизайн на Общността не дава на своя притежател правото да предотвратява действията, посочени в предходния параграф на настоящото изложение, освен ако използването се оспорва поради това, че е резултат на копиране на защитения промишлен дизайн. Оспорваното използване не се счита за резултат от копиране на защитения промишлен дизайн, ако е резултат от независим творчески труд, извършен от автор, за който с право може да се счита, че не е познавал оповестения от притежателя промишлен дизайн.

Колко време отнема регистрационната процедура?

Експертизата и регистрацията на дизайна се извършват само няколко дни след правилно попълнена заявка

При регистрация на дизайн на Европейския съюз е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази област, тъй като се изисква задълбочено познаване на нормативната уредба и е необходимо да бъдат съобразени редица особености.

Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на дизайн на Европейския съюз чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи, тъй като адв. Кадиева е европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни и е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Адвокат Кадиева е автор на десетки статии в областта на правото на интелектуална собственост и следи всяко изменение касаещо законодателството в тази област като за подобряване на професионалната си квалификация постоянно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари.

В случай, че желаете да ни възложите регистрацията на Вашия дизайн на Европейския съюз, можете да се свържете с нас на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно дизайна на Европейския съюз. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на промишлените дизайни като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на промишлени дизайни чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашия промишлен дизайн.

error: Content is protected !!