Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Заличаване на регистрацията на търговска марка

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

В настоящата статия ще бъде разгледана темата относно заличаването на регистрацията на търговска марка. Отмяната на регистрацията на марка беше подробно описана в една от предходните статии.

Основания за заличаване на регистрацията на търговска марка

Всяко лице, което смята, че регистрацията на марка е била извършена в нарушение на изискванията за прилагане на Закона на марките и географските означения по отношение на физическите и юридическите лица, както и когато марката е била регистрирана в противоречие с абсолютните основания за отказ на регистрация, предвидени в чл.11 на ЗМГО има право да подаде искане за заличаване на регистрацията на тази марка.

Също така марката се заличава и когато:

 • една марка е регистрирана в противоречие с относителните основания за отказ на регистрация, предвидени в чл. 12 от Закона за марките и географските означения;
 • е налице по-ранно право на трето лице, което право се ползва от закрила по друг закон, и по-специално:

а) право на име и портрет;

б) авторско право;

в) право на селекционер върху наименование на сорт или порода;

г) право на индустриална собственост.

Изключения:

 1. Когато марката е регистрирана в нарушение на член 11, ал. 1, т. 2, 3 или 4, регистрацията не се заличава, ако притежателят докаже, че преди датата на подаване на искането за заличаване в резултат на използване марката е придобила отличителност за стоките или услугите, за които е регистрирана.
 2. Когато марката е регистрирана в нарушение на член 11, ал. 1, т. 12, регистрацията не се заличава, ако притежателят е вписан ползвател на съдържащото се в нея по-рано регистрирано по реда на Закона за марките и географските означения географско означение.
 3. Когато марката е регистрирана в нарушение на член 11, ал. 1, т. 12, 13 и 14, регистрацията не се заличава, ако притежателят ограничи списъка на стоките, за които марката е регистрирана, до тези, отговарящи на спецификацията на регистрираните съгласно законодателството на Европейския съюз или международни споразумения, по които Европейският съюз е страна, географски означения, храни с традиционно специфичен характер и традиционни наименования за вина.
 4. Когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12 от Закона за марките и географските означения, когато това е приложимо, регистрацията не се заличава, ако по-ранната марка не е била реално използвана.
 5. Когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12 от Закона за марките и географските означения във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, ал. 3, 4 и 7 и чл. 36, ал. 3, т. 2 регистрацията не се заличава, ако в производството по заличаване се представи съгласие на лицето с по-ранната марка, съответно с по-ранното право.
 6. Когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12 от Закона за марките и географските означения във връзка с чл. 12, ал. 6 регистрацията не се заличава, когато:

– агентът или представителят обоснове своите действия, или

– заявката се прехвърли на действителния притежател по негово искане.

Важно е да отбележа, че искането за заличаване на марка може да се отнася както за всички стоки и/или услуги,а също така и за част от стоките или услугите, за които е регистрирана марката. Когато искането се отнася за част от стоките или услугите регистрацията се заличава само за тези стоки или услуги.

Кога може да бъде подадено искане за заличаване на регистрацията на марка?

Искане за заличаване на регистрация на марка може да бъде подадено през целия срок на действие на регистрацията на търговската марка.

Как може да бъде подадаено искането за заличаване на регистрацията на марка?

Искането за заличаване на регистрацията на марка се подава в Патентното ведомство по един от следните начини, а именно: директно, по пощата, по факс или по електронен път чрез електронния портал на Патентното ведомство.

Какво трябва да съдържа искането, за да бъде допустимо?

Искането за заличаването на регистрацията на марка трябва да съдържа:

 1. име, презиме и фамилия на физическото лице искател, гражданство или държава, в която има постоянен адрес, както и адрес за кореспонденция, факс или електронен адрес (имейл);
 2. в случай че подателят е юридическо лице трябва да присъстват неговото наименование и вид, седалище и адрес на управление, както и адрес за кореспонденция, факс или електронен адрес;
 3. номер, наименование на марката и стоките или услугите, във връзка с които е подадено искането;
 4. данни за заявката по чл. 52, ал. 1, т. 2, когато искането е по чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4;
 5. подробно посочване на основанията за подаване на искането:
 6. обоснован правен интерес, в случай че такъв се изисква;
 7. мотиви.

Към искането за заличаването на регистрацията на марка се прилагат:

 1. документ за платена държавна такса, ако плащането е по банков път;
 2. пълномощно, когато е необходимо;
 3. доказателства, когато е необходимо;
 4. съдебно удостоверение за образувано производство или влязло в сила съдебно решение, когато искането е по чл. 12, ал. 5.

Искането следва да бъде подадено в два идентични екземпляра, освен когато е подадено по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Етапи на производството по искане за заличаване на регистрацията на търговска марка

При постъпване на искане за заличаване на регистрацията на търговска марка, в срок от два дни се издава заповед за назначаване на състав, който да го разгледа и в едноседмичен срок председателят на състава извършва проверка за допустимост на искането. В случай, че се установят недостатъци, искателят разполага с 14 дни за тяхното отстраняване. При установяване на недопустимост на искането, тъй като недостатъците не са били отстранени в рамките на предоставения срок, се взема решение за необразуване на производство. В случай, че  искането е допустимо, в срок от седем дни от извършването на проверката за допустимост се извършва проверка за формална редовност на искането. При наличие на недостатъци  на искателя се предоставя едномесечен срок за тяхното отстраняване. Ако недостатъците не бъдат отстранени в срока се взема решение за прекратяване на производството. В седем дневен срок от установяването на формалната редовност на искането, единият екземпляр се изпраща на притежателя на правото върху марка като му се предоставя двумесечен срок за възражение. Възражението, ако има такова, заедно с представените доказателства се изпраща на искателя, като последният разполага с едномесечен срок за становище. Ако в едномесечния срок искателят представи становище, то се предоставя на притежателя на марката за отговор в едномесечен срок от съобщаването, при условие че с него са представени нови факти, обстоятелства и/или доказателства от значение за спора. В тримесечен срок след приключване на събирането на всички доказателства и материали по искането се постановява решение за пълно или частично заличаване на регистрацията на марката или за отхвърляне на искането в случай, че то е неоснователно. Страните се информират за решението като то бива изпратено до тях в срок от два дни от неговото постановяване и се изпълнява в едномесечен срок от влизането му в сила. Когато до вземането на решение по искането действието на регистрацията на марката – предмет на спора, се прекрати или притежателят на марката се откаже от правото върху марката за част или за всички стоки или услуги, на искателя се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа искането. Ако искателят не отговори или оттегли искането, производството се прекратява.

Решението може да се обжалва пред Административния съд – град София в двумесечен срок от неговото съобщаванe.

Важно е да бъде отбелязано, че в производството по заличаване на търговска марка, притежателят на правото върху марка има право да поиска от искателя да представи доказателства за реално използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана и на които се основава искането, през петте години, предхождащи датата на подаване на искането, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването й, при условие че по-ранната марка е регистрирана не по-малко от 5 години преди датата на подаване на искането. Ако притежателят на право върху марка поиска доказване на реално използване на по-ранната марка, на искателя се предоставя двумесечен срок за представяне на доказателства. Ако в предоставения срок искателят представи доказателства, те се предоставят на притежателя на марката за становище в едномесечен срок от съобщаването. Когато не бъдат представени доказателства за използване на по-ранната марка, съставът по спорове изготвя становище за вземане на решение, с което искането за заличаване се оставя без уважение. Когато по-ранната марка е използвана само за част от стоките или услугите, искането се разглежда във връзка с тези стоки или услуги. Решението се взема от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.

Правни последици от заличаването на регистрацията на марка

Заличаването на регистрацията на търговска марка има действие от датата на подаване на заявката за регистрация. Заличаването на регистрацията на марка не засяга влезли в сила решения по искове за нарушение, доколкото са изпълнени преди заличаването, както и лицензионни договори, доколкото са изпълнени преди заличаването, освен ако е уговорено друго.

Поради изброените по-горе особености при изготвяне и подаване на искане за заличаване на търговска марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето и входирането на искане за заличаване на регистрацията на марка, както и при представителство в производството по заличаване на регистрацията на марка чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства и при представителство в производството по искане за заличаване на регистрация на марка в случай, че срещу Ваша марка е било подадено искане за заличаване на Вашата марка, както когато сте притежател на национална марка, също така и на марка на Европейския съюз регистрирана в Службата на ЕС за интелектуална собственост.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по подаване на искане за заличаване на регистрация на марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!