Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Отмяна на регистрацията на марка

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

В настоящата статия ще бъде разгледана темата относно отмяна на регистрацията на търговска марка. Заличаването на регистрацията на марка ще бъде описано в една от следващите статии.

Основания за отмяна на регистрацията на марка

Регистрацията на марка може да бъде отменена на три правни основания, а именно:

 1. когато в срок пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години освен ако не съществува основателна причина за неизползването.
 2. когато в резултат на действието или бездействието на притежателя марката е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана, тоест когато марката се е превърнала в генерична;
 3. когато използването на марката от притежателя или от друго лице с негово съгласие за стоките или услугите, за които е регистрирана, е по начин, който въвежда в заблуждение потребителите относно естеството, качеството, географския произход или други характеристики на стоките или услугите. Заблудата у потребителите възниква тогава, когато дадената търговска марка съдържа в себе си знаци и/или означения, които са с невярно съдържание относно естеството, качеството, географския произход или други характеристики на стоките/услугите.

Важно е да отбележа, че искането за отменяне може да се отнася както за всички стоки и/или услуги,а също така и за част от стоките или услугите, за които е регистрирана марката. Когато искането се отнася за част от стоките или услугите регистрацията се отменя само за тези стоки или услуги.

Марката няма да бъде отменена ако притежателят е започнал или възобновил реалното и използване в периода между изтичането на петгодишния срок и подаването на искането за отмяна. Започването или възобновяването на използването в тримесечен срок преди подаването на искането за отмяна не се взема предвид, ако подготовката за това използване или възобновяване е извършена, след като притежателят е узнал, че може да бъде подадено такова искане.

Кой има право да поиска отмяна на регистрацията на марка?

Всяко лице има право да подаде искане за отмяна на регистрацията на марка. Искането за отмяна на регистрацията на марка може да бъде подадено и от упълномощен представител по индустриална собственост.

Кога може да бъде подадено искане за отмяна на регистрацията на марка?

Искане за отмяна на регистрация на марка може да бъде подадено през целия срок на действие на регистрацията на търговската марка.

Как може да бъде подадаено искането за отмяна на регистрацията на марка?

Искането за отмяна на регистрацията на марка се подава в Патентното ведомство по един от следните начини, а именно: директно, по пощата, по факс или по електронен път чрез електронния портал на Патентното ведомство.

Какво трябва да съдържа искането, за да бъде допустимо?

Искането за отмяна на регистрацията на марка трябва да съдържа:

 1. име, презиме и фамилия на физическото лице, гражданство или държава, в която има постоянен адрес, както и адрес за кореспонденция, факс или електронен адрес (имейл);
 2. в случай че подателят е юридическо лице трябва да присъстват неговото наименование и вид, седалище и адрес на управление, както и адрес за кореспонденция, факс или електронен адрес;
 3. номер и наименование на марката, за която се отнася;
 4. стоките или услугите, във връзка с които е подадено искането;
 5. подробно посочване на основанията за подаване на искането:
 6. обосновка на правен интерес, в случай че такъв се изисква;
 7. мотиви;
 8. в какво се състои искането;
 9. щателно изложение на всички доказателства, с които искателят разполага.

Искането следва да бъде подадено в два екземпляра, придружено от документ за платена държавна такса. При подаване на искането от представител по индустриална собственост към искането следва да се приложи пълномощно.

Етапи на производството по искане за отмяна на регистрацията на марка

При постъпване на искане за отмяна на регистрацията на марка, в срок от два дни се издава заповед за назначаване на състав, който да го разгледа и в едноседмичен срок председателят на състава извършва проверка за допустимост на искането. В случай, че се установят недостатъци, искателят разполага с 14 дни за тяхното отстраняване. При установяване на недопустимост на искането, тъй като недостатъците не са били отстранени в рамките на предоставения срок, се взема решение за необразуване на производство. В случай, че  искането е допустимо, в срок от седем дни от извършването на проверката за допустимост се извършва проверка за формална редовност на искането. При наличие на недостатъци  на искателя се предоставя едномесечен срок за тяхното отстраняване. Ако недостатъците не бъдат отстранени в срока се взема решение за прекратяване на производството. В седем дневен срок от установяването на формалната редовност на искането, единият екземпляр се изпраща на притежателя на правото върху марка като му се предоставя двумесечен срок за възражение. Възражението, ако има такова, заедно с представените доказателства се изпраща на искателя, като последният разполага с едномесечен срок за становище. Ако в едномесечния срок искателят представи становище, то се предоставя на притежателя на марката за отговор в едномесечен срок от съобщаването, при условие че с него са представени нови факти, обстоятелства и/или доказателства от значение за спора. В тримесечен срок след приключване на събирането на всички доказателства и материали по искането се постановява решение за пълна или частична отмяна на регистрацията на марката или за отхвърляне на искането в случай, че то е неоснователно. Страните се информират за решението като то бива изпратено до тях в срок от два дни от неговото постановяване и се изпълнява в едномесечен срок от влизането му в сила. Когато до вземането на решение по искането действието на регистрацията на марката – предмет на спора, се прекрати или притежателят на марката се откаже от правото върху марката за част или за всички стоки или услуги, на искателя се предоставя възможност в 14-дневен срок от съобщаването да потвърди дали поддържа искането. Ако искателят не отговори или оттегли искането, производството се прекратява.

Решението може да се обжалва пред Административния съд – град София в двумесечен срок от съобщаванeто му.

Правни последици от отменянето на регистрацията на марка

Отмяната на регистрацията на марка има действие от датата на подаване на искането за отмяна. По искане на една от страните по спора в решението относно искането за отмяна може да бъде определена по-ранна дата от датата, на която е възникнало едно от основанията за отмяна.

Отмяната на регистрацията на марка не засяга влезли в сила решения по искове за нарушение, доколкото са изпълнени преди отмяната, както и лицензионни договори, доколкото са изпълнени преди отмяната, освен ако е уговорено друго.

Поради изброените по-горе особености при изготвяне и подаване на искане за отмяна на регистрацията  на търговска марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето и входирането на искане за отмяна на регистрацията на марка, както и при представителство в производството по отмяна на регистрацията на марка чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства и при представителство в производството по искане за отмяна на регистрация на марка в случай, че срещу Ваша марка е било подадено искане за отмяна на Вашата марка, както когато сте притежател на национална марка, също така и на марка на Европейския съюз регистрирана в Службата на ЕС за интелектуална собственост.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по подаване на искане на отмяна на регистрация на марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!