Проекти

Изготвихме споразумение за защита на търговската тайна на български език и английски език и договор за услуги на английски език

януари 20, 2020

от

През януари 2020 година с нас се свърза клиент, с когото преди около година сме работили и по друг проект. Клиентът ни реши отново да се довери на нас, този път във връзка с изготвянето на споразумение за защита на търговска тайна, което следва да бъде изготвено на български и английски език и договор за услуги, който клиентът ни предостави за преглед и който договор е на български език и впоследствие следва да бъде изготвен на английски език. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, за да може да приключим проекта в уговорения срок качествено. Споразумението за защита на търговската тайна, което изготвихме на български и английски език е със следното съдържание:

  • Преамбюл;
  • Търговска тайна: определение за търговска тайна; предмет на търговската тайна; предприети мерки за запазването на търговската тайна в тайна от Разкриващата страна;
  • Задължения на страните: задължение за неразгласяване на търговската тайна; задължения за неизползване и неоповестяване; права върху търговската тайна и лицензионни договори; дължима грижа; уведомяване при разкриване; задължение за непубликуване; връщане на поверителната информация.
  • Обезщетение при неизпълнение;
  • Средства за защита: отговорност на Приемащата страна при нарушение на задълженията й; отговорност по реда на Закона за защита на търговската тайна; отговорност по реда на Закона за защита на конкуренцията; разноски по производствата;
  • Допълнителни разпоредби: срок; независим статут на страните; неангажираност на страните; Изменение и допълнение на споразумението; форма за действителност на съобщенията и уведомленията между страните; електронни адреси на страните по споразумението; спорове; заключителни разпоредби.

След като изготвихме споразумението за защита на търговската тайна на български и английски език, пристъпихме към допълване на изпратения от клиента договор за услуги на български език. След като включихме няколко опълнителни клаузи пристъпихме към изготвянето на договора за услуги на английски език. Накрая, предоставихме изготвените от нас документи на клиента ни, който ги одобри, с което успешно приключихме този проект.

 

error: Content is protected !!