Проекти

Успешно променихме името и адреса на заявител на две национални марки

декември 17, 2019

от

През декември 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните две години сме работили и по други проекти. Клиентът ни е заявител на две национални марки пред Патентното ведомство на Република България. Клиентът ни и е извършил промяна в името и адреса, поради което ни възложи да впишем промяната, за да могат данните за заявителя на марката да бъдат актуални съгласно изискванията на действащото законодателство. Подготвихме необходимите за вписването на промените документи, заплатихме държавната такса и подадохме документите в Патентното ведомство. След няколко дни промяната беше вписана успешно. Предоставихме удостоверение на клиента за извършената промяна в името и адреса на заявителя и за двете марки, с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!