Проекти

Успешно регистрирахме дружество с ограничена отговорност

ноември 08, 2019

от

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, който ни нае да регистрираме търговско дружество, а именно: дружество с ограничена отговорност. Клиентът ни предостави цялата необходима информация, която следва да бъде включена в документите, а именно: идентификация на съдружниците, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, размер на капитала, разпределение на дяловете, предмет на дейност, както и кой ще бъде управител на дружеството. След като изготвихме документите, съдружниците ги подписаха като спесименът на управителя беше заверен при нотариус, след което клиентът ни внесе изцяло капитала в банка. Заплатихме държавната такса и входирахме документите в Търговския регистър по електронен път. След един ден дружеството беше регистрирано, с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!