Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Поредица от марки (семейство от марки/серия от марки)

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2021 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 50% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Възможност за възстановяване на 50% от държавните такси за заявки за марки и/или дизайни„.

В настоящата статия ще бъдат разгледани т.нар. серия от марки или семейство от марки (поредица от марки). При поредицата от марки, между марките съществува достатъчна степен на свързаност, която води до възможност потребителите да повярват, че стоките и/или услугите произхождат от едно и също или от икономически свързани лица. Установяването дали е налице поредица от марки, най-често се случва когато се подава опозиция, която се основава на няколко по-ранни марки, които по-ранни марки притежават характеристики, които дават основание марките да бъдат причислени към отделна „поредица“ или „семейство“ от марки, вследствие на което има вероятност да възникне вероятност от объркване, тъй като оспорваата марка може да бъде свързана с по-ранните марки, които са част от поредицата марки. В повечето случи практиката показва, че марките които са част от поредицата от марки са регистрирани марки, но е възможно в серията от марки да има и нерегистрирани марки.

В кои случаи най-често се приема, че е налице поредица от марки /серия от марки, семейство от марки/?

На първо място притежателят на поредицата по-ранни марки е необходимо да предостави доказателства, преди изтичането на срока за обосноваване на опозицията, за използването на марките, които принадлежат към семейството от марки или ако не за всички марки, то поне най-малко на три марки (в случай, че е доказано използване само на две марки, то не може да бъде направено заключение за наличие на семейство от марки). За да бъде признато наличието на поредица от марки, доказателствата трябва недвусмислено да докажат факта, че марките, които са част от семейството са били използвани от техния притежател по такъв начин и в такава степен, че съответните потребители познават семейството от марки като обозначаващи стоките и/или услугите на конкретно предприятие.

На следващо място, марката която е заявена за регистрация следва да бъде сходна с марките от серията от марки, а също така и да притежава такива характеристики, позволяващи да бъде свързана със семейството от марки.  Между марките трябва да съществува достатъчна степен на свързаност, която води до възможност потребителите да повярват, че стоките и/или услугите произхождат от едно и също или от икономически свързани лица. Необходимо е общият елемент на оспорваната заявка и на семейството от по-ранни марки да е идентичен или с висока степен на сходство, като общият елемент следва да има отличителен характер – присъщ или придобит вследствие на използване. Също така, общият елемент следва да е разположен на едно и също място в състава на марките (например само в началото или само в края). Освен това, начинът на представяне на общия отличителен елемент следва да е идентичен или с висока степен на сходство. При поредицата от марки, когато общият елемент е употребяван системно заедно с други елементи, които са второстепенни, има голяма вероятност потребителите да не може да обърнат внимание на несъществените разлики и да сметнат, че най-вероятно те означават нов продукт в продуктовата линия на същото предприятие.

На трето място, стоките и/или услугите, за които се отнасят поредицата от марки и процесната марка е необходимо да са идентични или с висока степен на сходство. Тук е важно да отбележим, че стоките трябва да са идентични или с висока степен на сходство са стоките, които са общи за всички марки от серията от марки.

Накрая, важно е да бъде отбелязано, че процесната марка не трябва да се сравнява поотделно с всяка една от по-ранните марки, които са част от поредицата от марки, тъй като сравнявани по този начин, може да бъде констатирано, че между знаците няма сходство, което да доведе до вероятност за объркване. По-скоро, когато притежателят на марките от серията от марки е доказал наличието на семейство от марки, трябва да извърши сравнение между процесната марка и семейството като цяло, за да установи дали оспорваният знак притежава характеристиките, които биха могли да накарат потребителите да направят в съзнанието си връзка с поредицата от марки на възразяващия.

Кога дадена марка не се възприема, че е част от поредица от марки?

Не се счита, че е налице поредица от марки когато общият елемент е с ниска степен на присъща отличителност. Също така, не е налице поредица от марки и когато другите елементи на по-ранните марки са доминиращи (имат по-голямо въздействие) при общото впечатление, което създават. Накрая, когато общият елемент има различно местоположение от обичайната му позиция от поредицата от марки и когато общият елемент има различно семантично съдържание, не е налице серия от марки.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави повече информация относно серията от марки или семейство от марки (поредица от марки). Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.