Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Какво ще стане с търговските марки и промишлени дизайни, регистрирани по европейски ред, след Брекзит?

На 23 юни 2016 г. гражданите на Обединеното кралство гласуваха за напускане на Европейския съюз (ЕС), като цялостният процес по напускане, продължаващ и днес, стана по-известен под английската комбинация от думи „Brexit“ (Брекзит, от анг. „Britain“ и „exit“).

Наред с цялостните политически преговори около „активирането“ на чл. 50 от Договора за Европейския съюз, даващ правото на държава членка да напусне Съюза, и съпътстван със смяна на правителството на два пъти във Великобритания, то важно е да се отбележи, че оттеглянето е въпрос, който засяга не само ЕС, респективно държавите членки, но и преди всичко частноправните субекти.

Към датата на написване на настоящата статия, управляващото правителство на Великобритания е твърдо решено да напусне ЕС на 31 октомври 2019 година, независимо дали ще е със или без сделка самото оттегляне от Съюза. Ако не се постигне сделка с ЕС, където да се уредят всякакви последващи въпроси между Съюза и Великобритания, то последиците за последната могат да се окажат сериозен проблем от икономическа гледна точка, като например спадане на износа за Европа, недостиг на стоки в страната, по-големи банкови и телефонни такси, забавяния на границата и други.

Именно във връзка с това, целта на настоящата статия е да хвърли практически поглед върху един изолиран въпрос, касаещ два от обектите на индустриална собственост – търговските марки и промишлените дизайни, които са регистрирани пред Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, съответно до този момент са се ползвали със защита на територията на Великобритания, като страна членка на ЕС.

Като единна общност, ЕС предоставя редица права на своите граждани, които освен всичко, могат да регистрират обекти на индустриална собственост за цялата територия на ЕС, съответно пред специално създадените за това органи. Регистрацията по европейски ред притежава множество предимства, като, разбира се, най-голямото, от които е, че притежателите на регистрирани по европейски ред обекти на индустриална собственост се ползват със защита на територията на всички държави членки, респективно могат да се противопоставят на нарушители на техните права във всяка една от 28- те държави членки.

Какво ще стане с търговските марки и промишлените дизайни на Общността?

Търговски марки и дизайни на ЕС представляват сами по себе си обекти на индустриална собственост, които се регистрират по специален ред, предвиден съответно в Регламент (ЕС) 2017/1001 и Регламент (ЕО) 6/2002. Освен този ред, притежателите на споменатите два обекта на идустриална собственост могат да ги регистрират за територията на целия ЕС и посредством системата за регистрация на Световната организация за интелектуална собственост.

След като Великобритания напусне ЕС, считано от датата на официалното оттегляне, то правилата за търговските марки и дизайни на Съюза повече няма да се прилагат за островната държава. Това означава, че:

  • регистрираните Европейски марки и дизайни, преди датата на оттегляне, ще продължат да бъдат валидни и да се ползват със защита на територията на вече 27-те държави членки, които ще останат в ЕС.
  • всяка заявка за регистрация на търговска марка и промишлен дизайн на Общността, която е в процес на разглеждане преди  датата  на  оттегляне,  вече  няма  да  обхваща  Великобритания.
  • всяка заявка за регистрация на търговска марка или промишлен дизайн на Общността, която е подадена след датата на напускане вече няма да обхваща Великобритания.
  • всички съществуващи претенции за по-ранни права (опозиции), следващи от по-ранна английска национална марка, считано от датата на оттегляне, няма да бъдат разглеждани.
  • регистрираните пред Световната организация за интелектуална собственост търговски марки и дизайни, които посочват в териториалния им обхват Европейския съюз, считано от датата на оттегляне, ще се ползват със защита на територията на вече 27-те държави членки.

Всичко това поставя логичния въпрос: „Как в такъв случай да постигнем защита на нашите търговски марки и дизайни и на територията на Великобритания, щом вече не е част от ЕС?“

Британското правителство излезе с насоки до притежателите на европейски обекти на индустриална собственост, според които за всички регистрирани търговски марки и дизайни на Общността, ще бъдат създадени подобни национални марки и дизайни, които ще се запишат в съответните регистри, и които ще запазят датата си на заявяване и евентуалните приоритети от европейската регистрация.

Това означава, че наравно с европейска търговска марка/дизайн, Вие ще притежавате и национална английска търговска марка/дизайн, които са идентични с европейската Ви регистрация – по отношение на представяне, класове на стоки/услуги, дата на заявяване и пр. Важно е да се отбележи, че притежателите на новосъзданите английски търговски марки/дизайни няма да получат удостоверение за регистрация, но могат да проверят тяхната марка/дизайн, като използват съответните английски регистри за тези два обекта на идустриална собственост.

За по-голяма ориентация , Британската служба за интелектуална собственост ще регистрира националните марки с номера, следващи от номера на европейските марки, като добави префикс „UK009“. Тоест, ако Вашата европейска марка има номер „000000001“, то новосъздаденият на нея английски еквивалент ще носи номера „UK009000000001“. Подобна ще е процедурата и за новорегистрираните английски промишлени дизайни, следващи номера на съответния дизайн на Общността, но с префикс „9“.

По отношение на подадени заявки за регистрация на европейска марка/дизайн, то Британската служба за интелектуална собственост предоставя срок от 9 месеца, считано от деня на излизане на Великобритания, в който срок зявителят на европейския обект на индустриална собственост ще може да подаде заявка за регистрация и на територията на Великобритания.

Освен гореспоменатото, Британската служба за интелектуална собственост предоставя и правото на отказ от национална регистрация на търговска марка/дизайн, като за целта притежателите на съответните обекти на индустриална собственост ще трябва да отправят до службата попълнена бланка за отказ, която ще бъде качена на уеб сайта на Британската служба за интелектуална собственост непосредствено след излизането на страната от ЕС.

Въпреки че Великобритания е на път да напусне ЕС без сделка, то все пак английското правителство правилно е съобразило потенциалните опасности, следващи от нерегламентирана промяна на правата на притежателите на европейски обекти на индустриална собственост – като например недобросъвестно национално заявяване на регистрирани европейски марки, респективно уронване на престижа на съответния бизнес, и именно затова е предприело превантивни мерки, част от които бяха коментирани в тази статия.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Светозар Гайдарски, има за цел да отговори на въпроса какво ще стане с търговските марки и промишлени дизайни, регистрирани по европейски ред, след Брекзит. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с екипа на кантората на адвокат Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. От 2016 година Светозар Гайдарски е студент по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като преди това завършва Национална Априловска гимназия в гр. Габрово. От 2018 година е вписан като медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, със специализация в областта на търговската медиация. Проявява интерес към интелектуалната собственост, защитата на лични данни, търговското и облигационно право като също така регулярно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари. Владее отлично английски език. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!