Проекти

Изготвихме Политика за поверителност, Политика относно бисквитките и Общи условия за ползване на интернет платформа за създаване на електронни магазини за наш клиент

октомври 21, 2019

от

През септември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет, и по-конкретно: Общи условия за ползване на интернет платформа за създаване на електронни магазини, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките, като последните следваше да бъдат изготвени както на български, така и на английски език, тъй като търговската дейност на възложителя в случая е свързана с предлагането на неговите услуги на международния пазар.

В хода на работата, кореспонденцията беше водена както по имейл, така и чрез лична среща, целяща доуточняване на конкретни детайли по самите документи. При изработването на последните трябваше да бъдат съобразени редица специфики с уеб сайта и дейността на клиента, който уеб сайт сам по себе си не представлява електронен магазин, а  интернет платформа за създаване на електронни магазини от неговите Ползватели.

Същевременно, с оглед на спецификите трябваше да бъдат внимателно съобразени въпроси, свързани с: характеристиката и управлението на съответния електронен магазин, създаден чрез платформата на нашия клиент; профилактиката и техническата поддръжка както на платформата, така и на съответните електронни магазини; установяването на забраните, с които Ползвателите трябва да се съобразят при създаването на собствени електронни магазини през платформата на нашия клиент, както и други специфики, следващи от дейността на клиента.

Успяхме да изготвим документите в уговорения срок и ги изпратихме на нашия клиент, като последният ги одобри, с което успешно приключихме и този проект.

Общите условия за ползване на интернет платформа за създаване на електронни магазини съдържат информация относно идентификацията на Доставчика; данни за съответнтие надзорни органи; предмета на Общите условия; характеристиката на уеб сайта; характеристиката на услугата по създаване на електронни магазни; регистрацията и създаването на електронни магазини; управлението на същите; цените и начина на плащане; профилактиката и техническата поддръжка; форсмажорните обстоятелства; правата и задълженията на Доставчика и Ползвателите; забраните за използване на уеб сайта и услугата, която Доставчикът предлага; обработката на лични данни; освобождаване от отговорност; прекратяването на услугите; връзки към сайтове на трети страни; правата на интелектуална собственост и ограниченията при ползване; оплакванията и разрешаването на спорове, както и заключителните разпоредби.

Изготвената Политика за поверителност съдържа цялата информация, която следва да бъде предоставена съгласно чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679, като например: идентификация на Администратора на личните данни на Ползвателите – физически лица; принципите при обработката на лични данни; целите на обработка; конкретните лични данни, които се обработват от Администратора; правата на Ползвателите; сроковете за съхранение и други.

Политиката относно бисквитиките, от своя страна съдържа следната информация, а именно: какво представляват „бисквитките” и как работят; какво е предназначението на бисквитките; какви видове бисквитки има; какви видове бисквитки използва операторът на уеб сайта; цели; колко време се пази информацията; управление и изтриване на бисквитките; промени в политиката относно бисквитките.

error: Content is protected !!