Проекти

Изготвихме документи за клиент занимаващ се със създаване на шрифтове

октомври 24, 2019

от

През октомври 2019 година с нас се свърза клиент, занимаващ се с разработка на шрифтове за мобилни приложения и уеб сайтове. Клиентът ни възложи да изготвим три договора за отстъпване правото на използване върху шрифтове на английски език, като за целта ни беше предоставена изчерпателна информация, която разработчикът желае да залегне в договорите, за да могат в пълнота да бъдат уредени последващите правоотношения между него и бъдещите ползватели на шрифтовете.

Договорите за отстъпване правото на използване върху създадените от клиента шрифтове съдържат информация относно:

 • Дефиниции;
 • Предоставяне на право на ползване;
  • Разрешени действия;
  • Забранени действия;
 • Поръчка;
 • Условия за плащане;
 • Промени на лицензирания софтуер и цени;
 • Интелектуална собственост;
 • Забрана за прехвърляне на права;
 • Гаранции;
 • Отграничаване на отговорност;
 • Нарушаване на договора;
 • Прекратяване;
 • Форсмажорни обстоятелства;
 • Независим статут на страните;
 • Заключителни разпоредби.

Наравно с това, нашият клиент осъществява дейността по предлагане на шрифтовете си в интернет пространството, като във връзка с това ни беше възложено и изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет, и по-конкретно: Общи условия за ползване на уеб сайт, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките, като последните следваше да бъдат изготвени отново на английски език.

Изготвената Политика за поверителност съдържа цялата информация, която следва да бъде предоставена съгласно чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/679, като например: идентификация на Администратора на личните данни на Ползвателите – физически лица; принципите при обработката на лични данни; целите на обработка; конкретните лични данни, които се обработват от Администратора; правата на Ползвателите; сроковете за съхранение и други.

Политиката относно бисквитиките, от своя страна съдържа следната информация, а именно: какво представляват „бисквитките” и как работят; какво е предназначението на бисквитките; какви видове бисквитки има; какви видове бисквитки използва операторът на уеб сайта; цели; колко време се пази информацията; управление и изтриване на бисквитките; промени в политиката относно бисквитките.

Общите условия за ползване на уеб сайта съдържат информация относно:

 • Идентификацията на Доставчика;
 • Предмета на Общите условия;
 • Характеристиките на уеб сайта;
 • Условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на уеб сайта;
 • Начин за поръчка;
 • Цени и начин на плащане;
 • Форсмажорни обстоятелства;
 • Права и задължения на Ползвателите;
 • Права и задължения на Доставчика;
 • Обработване на лични данни;
 • Освобождаване от отговорност;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Абонамент за бюлетин;
 • Права на интелектуална собственост;
 • Заключителни разпоредби.

Успяхме да изготвим гореспоменатите документи в уговорения срок. Клиентът одобри изготвените от нашия екип документи и с това успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!