Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Възражение срещу регистрация на марка

Последна промяна: 03.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

В една от предходните статии описахме процедурата по опозиция срещу заявка за регистрация на национална марка подадена в Патентното ведомство на Република България. В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно възраженията, които могат да бъдат подадени от всяко всяко физическо или юридическо лице, публичноправни субекти, както и сдружения на производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, срещу регистрация на марка въз основа на абсолютните основания за отказ.

На първо място, след като е подадена заявка за регистрация на марка, се извършва формална експертиза. След като подадената заявка за регистрация на марка премине успешно формалната експертиза в двумесечен срок се извършва т. нар. експертиза по същество. При експертизата по същество се прави проверка дали марката попада в приложното поле на чл. 11 от Закона за марките и географските означения, в която разпоредба са уредени абсолютните основания за отказ на регистрация на марка. Всяка заявка, която отговаря на изискванията на чл.11 от ЗМГО се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство  извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата по същество.

Публикацията съдържа входящия номер, датата на подаване и на приоритет, когато такъв е претендиран, името и адреса на заявителя, името и адреса на представителя по индустриална собственост, когато има такъв, вида на марката, типа на марката, описание на марката, когато е необходимо, представяне на марката, класовете и списъка на стоките и услугите, за които е заявена.

В тримесечен срок от датата на публикацията на заявката, който за международните регистрации на марки започва два месеца след публикацията по чл. 49, ал. 3, а когато има подадена опозиция – до приключване на производството по опозиция, всяко физическо или юридическо лице, публичноправни субекти, както и сдружения на производители, доставчици на услуги, търговци или потребители могат да подадат възражение срещу регистрацията на марката или срещу признаване действието на международната регистрация на марка на територията на Република България на основание чл. 11 (въз основа на абсолютните основания за отказ, тоест ако лицето подало възражението счита, че марката не следва да бъде регистрирана тъй като попада в приложното поле на чл.11 от ЗМГО), а за колективните и сертификатните марки – и на основание чл. 39, ал. 5, съответно чл. 40, ал. 4 от ЗМГО. Възражението се подава в писмена форма и съдържа основания и мотиви. Лицето, подало възражението, не е участник в производството по заявката.

Постъпилите в срок възражения се изпращат незабавно на заявителя, като му се предоставя едномесечен срок за становище. Възражения, постъпили след предвидения тримесечен срок от публикацията на заявката в бюлетина на Патентното ведомство не се разглеждат. В едномесечен срок от изтичането на едномесечния срок за становище от заявителя на марката състав на отдела по опозиции разглежда възражението и становището на заявителя, ако такова е постъпило, и представя на експертизния отдел мотивирано заключение относно основателността на възражението. Когато заключението на отдела по опозиции е за основателност на възражението, експертизният отдел изпраща на заявителя уведомление за предварителен отказ. Когато заключението на отдела по опозиции е за неоснователност на възражението, производството по заявката продължава като на заявителя се предоставя едномесечен срок за заплащане на такси за регистрация, издаване на свидетелство за регистрация и за публикация на регистрираната марка. Лицето, подало възражението, не получава уведомление за становището на Патентното ведомство по възражението. То може да се информира за състоянието на заявката от сайта на Патентното ведомство. Заключението по възражението не подлежи на обжалване.

Поради изброените по-горе особености при изготвяне и подаване на възражение срещу регистрацията на марка въз основа на абсолютните основания за отказ е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето и входирането на възражение срещу регистрацията на марка въз основа на абсолютните основания за отказ чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства и при представителство в производството по подадено възражение в случай, че срещу подадена от Вас заявка е било подадено възражение въз основа на абсолютните основания за отказ, както когато сте заявили за регистрация национална марка в Патентното ведомство на Република България, също така и марка на Европейския съюз в Службата на ЕС за интелектуална собственост.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по подаване на възражение срещу регистрацията на марка въз основа на абсолютните основания за отказ. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!