Регистрирахме национална марка за услуги в класове 35,36,37 и 39 от Ницската класификация на стоките и услугите

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил комбинирана марка, която се състои от два словни елемента и един фигуративен елемент. Клиентът ни възложи регистрацията на марката като национална марка, която да има действие на територията на Република България пред Патентното ведомство на Република България. Клиентът ни предостави информация за услугите, които ще извършва и обозначава с марката, поради което след като извършихме класирането се оказа, че услугите попадат в класове 35,36,37 и 39 от Ницската класификация на стоките и услугите. Извършихме предварително проучване и предоставихме резултатите от проучването на клиента в изготвено от нас становище. Изпратихме също така и брошура и електронна книга съдържащи полезна информация относно търговските марки, след което преминахме към заявяване на марката за регистрация в Патентното ведомство и заплащане на първата вноска от държавната такса. Марката успешно премина формалната експертиза и експертизата по същество и заявката беше публикувана в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. В предвидения в Закона за марките и географските означения тримесечен срок от датата на публикация на заявката в бюлетина не бяха подадени възражения и опозиции, поради което преминахме към следващата стъпка от регистрационната процедура, а именно: заплащане на втората част от държавната такса, която е такса за регистрация, за публикуване на регистрацията и издаване на свидетелство за регистрация. Марката беше регистрирана през септември 2019 година, с което приключихме този проект.