Регистрирахме комбинирана национална марка за стоки в клас 20 от Ницската класификация на стоките и услугите

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който е разработил комбинирана марка и ни възложи регистрацията й като национална марка в Патентното ведомство на Република България. Стоките, за които ще се заяви марката за регистрация попадат в клас 20 от Ницската класификация на стоките и услугите. Разяснихме на клиента естеството на регистрационната процедура и преминахме към извършване на предварително проучване, за да установим дали съществуват по-ранни права на трети лица. Също така марката е достатъчно отличителна, така че да премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ. Не бяха открити по-ранни сходни права на трети лица и затова преминахме към попълване и подаване на заявката за регистрация на търговска марка в Патентното ведомство, а също така и заплащане на първата вноска от сържавната такса. Заявката успешно премина експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в бюлетина на ведомството. В тримесечния срок не бяха подадени възражения от трети лица и опозиции, поради което пристъпихме към последната стъпка от регистрационната процедура, а именно: заплащане на втората вноска от държавната такса, след което беше взето решение за регистрация през септември 2019 година. Накрая предоставихме на клиента полезни материали съдържащи информация за търговските марки като брошура и електронна книга, с което приключихме този проект.