Проекти

Регистрирахме комбинирана национална марка за услуги в класове 35,38,39 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите

септември 18, 2019

от

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, с когото през последната една година сме работили по редица проекти. Този път клиентът се обърна към нас във връзка с желнието му да регистрира комбинирана национална марка за услуги в класове 35,38,39 и 41 от Ницската класификация на стоките и услугите. Разяснихме на клиента как протича процедурата по регистрация на марка и му предоставихме материали съдържащи полезна информация за търговските марки като електронна книга и брошура. След това пристъпихме към следващата стъпка, която е извършване на предварително проучване, за да установим дали марката е регистрабилна и дали не нарушава чужди по-ранни права. Оказа се, че марката е достатъчно отличителна и не бяха открити по-ранни сходни марки, поради което заявихме марката за регистрация в Патентното ведомство на Република България. Заявката успешно премина формалната експертиза и експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в Бюлетина на Патентното ведомство. В предвидения срок, който е три месеца не бяха подадени възражения и опозиции и марката беше регистрирана през септември 2019 година след като заплатихме втората вноска от държавната такса, която е такса за регистрация, за издаване на свидетелство за регистрация и публикация на регистрираната марка. С това приключихме успешно този проект.

error: Content is protected !!