Проекти

Изготвихме договор за сътрудничество за наш клиент

септември 10, 2019

от

През август 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи да изготвим договор за сътрудничество, който да бъде сключен с чуждестранен бизнес партньор, поради което страните желаят да уредят правоотношенията си. Клиентът ни предостави цялата необходима информация и успяхме да изготвим в срок договора за сътрудничество, който съдържа клаузи относно: предмет на договора, териториален обхват, права и задължения на страните, независим статут на страните, техническа помощ, възнаграждение, подробни разпоредби относно конфиденциалността (целта за разкриването на поверителната информация; детайлно описание какво включва поверителната информация; детайлно описание какво не включва поверителната информация; права и задължения на страните касаещи конфиденциалната информация; задължение за неразкриване; дължима грижа. уведомяване при разкриване; задължение за непубликуване; неустойки и санкции при неизпълнение на задълженията), срок на договора и условия за прекратяването му, заключителни разпоредни. Договорът беше одобрен от клиента, с което приключихме проекта.

 

error: Content is protected !!