Проекти

Регистрирахме национална комбинирана марка за услуги в клас 41 от Ницската класификация

август 29, 2019

от

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана марка за услуги в клас 41 от Ницската класификация. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и се оказа, че марката е достатъчно отличителна и ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ, както и че не бяха открити сходни по-ранни марки, което означава, че не се нарушават по-ранни сходни права. Предоставихме информация на клиента за регистрационната процедура, както и брошура и електронна книга съдържащи полезна информация за марките и пристъпихме към заявяване на марката за регистрация в Патентното ведомство на Република България, след което заплатихме първата вноска от държавната такса. Заявката за регистрация на марката премина успешно експертизата по абсолютни основания за отказ и заявката беше публикувана в официалния бюлетин на Патентното ведомство. В предвидения тримесечен срок не бяха подадени опозиции и възражения, поради което марката беше регистрирана след като заплатихме и втората вноска от държавната такса. Получихме свидетелството за регистрация на марката, което предоставихме на клиента и с това приключихме процедурата по регистрация на марката.

error: Content is protected !!