Успешно регистрирахме комбинирана марка за услуги в класове 35 и 36 в Патентното ведомство на Република България

В края на 2018 година с нас се свърза клиент, с когото преди това сме работили и по друг проект. Клиентът ни разработва онлайн платформа и ни възложи регистрацията на разработено лого като марка, която да има действие на територията на Република България. За тази цел, ведомството, пред което ще се подаде заявката за регистрация на марката е Патентното ведомство на Република България. Класирахме релевантните услуги, за които ще се използва марката в класове 35 и 36 от Ницската класификация и се заехме с извършването на предварително проучване, което е изключително важна част от услугата по запазване на марка. В резултат от извършеното проучване не бяха идентифицирани рискове и пристъпихме към заявяване на марката за регистрация в Патентното ведомство на Република България. Държавната такса беше заплатена и марката успешно премина експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. В тримесечния срок не бяха подадени възражения и опозиции. Следващата стъпка от регистрационната процедура е заплащане на втората вноска от сържавната такса, след което марката беше регистрирана успешно. Накрая, получихме свидетелството за регистрация на марката и го предоставихме на клиента, с което успешно приключихме регистрационната процедура.