Проекти

Регистрирахме национална марка

юли 31, 2019

от

През януари 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последната една година сме работили по няколко проекта и този път ни възложи регистрацията на национална марка пред Патентното ведомство на Република България. Марката, която клиентът ни предостави е комбинирана марка, която съдържа словни и фигуративен елемент. Стоките, за които следва да се заяви марката за регистрация попадат в клас 11 от Ницската класификация, а услугите – в класове 35 и 37 от класификацията. Предоставихме на клиента електронна книга съдържаща множество статии в областта на марките, след което пристъпихме към задължителното за нас предварително проучване с цел да установим дали марката е регистрабилна или казано с други думи, дали ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ, както и дали са налице чужди по-ранни права. След като извършихме проучванията изготвихме писмено становище. След като установихме, че не са идентифицирани рискове пристъпихме към заявяване на марката за регистрация в Патентното ведомство на Република България и заплащане на държавната такса. Подадената от нас заявка успешно премина експертизата по същество и беше публикувана в Бюлетина на Патентното ведомство като в тримесечния срок не бяха подадени опозиции и възражения. Следващата стъпка от регистрационната процедура беше да заплатим втората вноска от държавната такса след което беше взето решение за регистрация на марката и издадено свидетелство за регистрация, което предоставихме на клиента, с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!