Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Защо е препоръчително да възложите запазването на вашата марка на специалист по търговски марки?

Последна промяна: 17.12.2019 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Регистрацията на търговска марка изисква задълбочени познания на марковото право, затова е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази област, тъй като е необходимо да бъдат съобразени редица особености. Препоръчваме ви да се спрете на специалист, който ще отговори компетентно на всичките ви въпроси. В настоящата статия ще бъдат маркирани предимствата от работата със специалист по интелектуална собственост когато настъпи моментът за запазване на търговска марка.

 1. На първо място, експертът ще ви запознае с процедурата по регистрация на търговска марка и всичките действия, които следва да бъдат извършени. Ще бъдете наясно колко време отнема цялата процедура и ще получите отговори на всичките въпроси, които сте задали.
 2. На следващо място, специалистът ще ви зададе въпроси и в зависимост от отговорите, които предоставите, ще извърши т. нар. „стратегически анализ“, тоест ще ви посъветва дали да се насочите към регистрация на национална марка, марка на Европейкия съюз или международна марка.
 3. Опитният специалист задължително ще извърши задълбочено предварително проучване, за да бъде установено дали са налице по-ранни чужди права. Предварителното проучване е необходимо да бъде извършено, за да бъдат идентифицирани рискове, в случай че има такива и навреме да се вземат мерки за избягване на идентифицираните рискове. Тази проверка следва да се извърши, за да се намали рискът от подаване на опозиция или заличаване на марката.
 4. Специалистът ще изготви подробно писмено становище, съдържащо анализ на откритите при предварителното проучване резултати и ще ви даде препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в марката преди заявяването й за регистрация. Също така, в становището ще бъде извършен подробен анализ на марката дали попада в приложното поле на нормата уреждаща абсолютните основания за отказ и в случай, че марката не е регистрабилна и има риск да бъде отказана при проверката на абсолютни основания за отказ, то специалистът по търговски марки ще даде аргументирани препоръки за това какво е необходимо да се направи, за да се избегне отказ при извършваната от държавните експерти експертиза по същество.
 5. Специалистът по търговски марки ще ви съдейства при избора на стоки и/или услуги, за които да бъде заявена марката за регистрация и ще предложи адекватен диапазон стоки и/или услуги. Всеки специалист в областта на търговски марки е наясно, че списъкът на стоките и/или услугите, за които ще се заяви марката не може да бъде допълван с допълнителни стоки и/или услуги по-нататък, а има възможност само да бъде ограничаван. Същевременно, опитният специалист ще ви предупреди, че ако не използвате марката си по отношение на всички стоки и/или услуги, за които е регистрирана, то би била атакувана по-лесно.
 6. На следващо място, спациалистът правилно ще попълни заявката за регистрация на марката, ще я заяви за регистрация и ще заплати държавните такси.
 7. Специалистът, също така, ще проведе процедурата по запазване на вашата марка като извършва всички необходими действия пред съответното ведомство (в зависимост от вида на марката – пред Патентно ведомство на Република България, Службата на ЕС за интелектуална собственост или Световната организация за интелектуална собственост).
 8. Специалистът ще ви държи информирани по време на цялата регистрационна процедура и след успешното приключване на процедурата ще ви предостави свидетелството за регистрация на вашата марка.

Един опитен специалист по търговски марки не само ще се погрижи за регистрацията на вашата марка, а и ще ви помогне успешно да запазите марката си след регистрацията й, което се явява едно от най-важните задължения на всеки притежател на марка. Какво имам предвид?

 1. На първо място, след като вече имате регистрирана марка, специалистът по търговски марки може да извършва „наблюдение на марка“, за да може навреме да подадете опозиция, в случай, че бъде подадена заявка за регистрация на марка, която е идентична или сходна на вашата. Чрез извършване на наблюдение на марка ще може да защитавате вашата марка активно и навреме чрез подаване на опозиции или уведомление за пректаяване на нарушение, които ще бъдат изготвени от специалиста, с който работите.
 2. Специалистът, с когото работите ще ви даде подробни инструкции за начина на използване на търговската ви марка, тъй като в много случаи практиката показва, че има разминаване между регистрираната марка и вида, в който е използвана впоследствие, което затруднява доказването на реално използване в един бъдещ спор.
 3. Също така, специалистът ще ви даде ценни съвети какво да направите, за да не се превърне марката ви в генерична, както и че промените извършени в името и адреса на притежателя на марката следва да бъдат вписани.
 4. Накрая, специалистът никога няма да забрави да ви напомни, че краят на десетгодишния срок наближава, с което действието на регистрацията на марката ще бъде прекратено, в случай че регистрацията й не бъде подновена в предвидения в закона срок. По този начин, специалистът ще извърши подновяване на регистрацията на марката за последващ период от десет години и вашата марка няма да последва съдбата на много други марки, чиито притежатели са забравили да ги подновят.

Поради изброените по-горе особености при регистрацията на търговска марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи. Адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи, тъй като едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на адв. Кадиева са услугите свързани с регистрацията на търговски марки.

УСЛУГАТА „РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА“ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

 • Стратегически анализ;
 • Консултация – запознаване с процедурата по регистрация на търговска марка;
 • Предоставяне на специално изготвена брошура съдържаща важна информация за марките;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни търговски марки с цел избягване нарушаване на права;
 • Изготвяне на подробно становище, съдържащо анализ на намерените данни и препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в търговската марка преди заявяването й с цел преодоляване нарушение на съществуващи предходни права върху идентични или сходни марки;
 • Анализ на търговската марка съгласно изискванията на разпоредбите на нормата уреждаща абсолютните основания за отказ и предоставяне на резултатите от проведения анализ;
 • Съдействие при избора на стоки и услуги и предлагане на адекватен диапазон, за които да се заяви търговската марка;
 • Попълване на заявката за регистрация на марка;
 • Заплащане на държавни такси;
 • Подаване на документите в съответното ведомство (в зависимост от вида на марката – пред Патентно ведомство на Република България, Службата на ЕС за интелектуална собственост или Световната организация за интелектуална собственост);
 • Провеждане на процедурата по регистрация на търговската марка – представителство пред съответното ведомство (в зависимост от вида на марката – пред Патентно ведомство на Република България, Службата на ЕС за интелектуална собственост или Световната организация за интелектуална собственост);
 • Навременна комуникация с клиента относно хода на регистрационната процедура;
 • Получаване на Сертификат за регистрираната търговска марка;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на търговската марка.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал е изготвен от Красимира Кадиева и не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!