Проекти

Успешно регистрирахме национална марка в Патентното ведомство на Република България

юни 13, 2019

от

През октомври 2018 година с нас се свърза нов клиент с, който ни възложи да се заемем с регистрацията на марка, която да има действие само на територията на Република България. Клиентът ни вече имаше изработено лого и ни го предостави, за да може да извършим предварително проучване за наличие/липса на сходни по-ранни марки или други обекти на ИС. Предоставихме на нашия клиент изчерпателна информация относно същността на регистрационната процедура, а също така и електронна клига и брошура съдържащи статии и полезна информация относно марките. Марката следва да бъде заявена за услуги в класове 35 и 37 от Ницската класификация. След извършеното от нас проучване констатирахме, че марката е достатъчно отличителна и ще премине експертизата по абсолютни основания за отказ, като същевременно не бяха открити сходни/идентични по-ранни марки, както и не се нарушават правата на притежатели на други обекти на ИС. Съответно препоръчахме на клиента да стартираме регистрационната процедура като подадем заявка за регистрация на национана марка пред Патентното ведомство на Република България. Подадохме заявката по електронен път, заплатихме държавната такса и в хода на регистрационната процедура не беше получен отказ на абсолютни основания за отказ, а също така не бяха подадени опозиции в предвидения тримесечен срок. След изтичането на срока за подаване на опозиции и възражения заплатихме и втората вноска от държавната такса, която е за регистрация, издаване на свидетелство за регистрация и публикация на регистрираната марка. След няколко седмици, през юни 2019 година, ни беше изпратено свидетелството за регистрация, което предоставихме на нашия клиент и с това завършихме регистрационната процедура.

error: Content is protected !!