Проекти

Регистрирахме успешно още две марки на Европейския съюз

юни 10, 2019

от

Излезе регистрацията на две марки на Европейския съюз, за които подадохме заявки през януари 2019 година, тъй като клиентът ни желае да има защита за услуги от клас 36 от Ницската класификация на стоките и услугите. Двете марки са комбинирани марки и имат действие на територията на всички 28 страни-членки на ЕС, тъй като марката на ЕС има единно действие. В началото на съвместната ни работа с клиента му предоставихме брошура и електронна клига, които съдържат полезна информация и статии относно търговските марки. След това разяснихме на клиента как протича цялата процедура по регистрация на марка на Европейския съюз и пристъпихме към извършване на предварително проучване, което вярваме е най-важната част от процеса по регистрация на марка. След като извършихме проучването се оказа, че няма нарушения на по-ранни чужди права и пристъпихме към подаване на заявките за регистрация на двете марки пред Службата на ЕС за интелектуална собственост по електронен път. Марките успешно преминаха формалната експертиза и тази по абсолютни основания за отказ и бяха публикувани в бюлетина. В предвидения от закона тримесечен срок не бяха подадени опозиции и възражения и марките бяха успешно регистрирани, за което бяха издадени свидетелства за регистрация явяващи се официален защитен документ.

error: Content is protected !!