Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Предимствата от регистрацията на търговска марка. Какви марки е препоръчително да се създават и регистрират?

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Всеки ден се създават и заявяват за регистрация стотици, да не кажа хиляди марки в различни ведомства по света. Затова, защитата на правата върху интелектуалната собственост чрез регистрация е важен елемент на всяка бизнес стратегия.

В практиката си през изминалите години, много често, като практик в областта на интелектуалната собственост, се сблъсквам със следния проблем: бизнесите отделят огромни суми в създаването и развитието на нова марка без да извършат проверка дали марката е свободна за използване или ако е свободна за използване, дали е достатъчно отличителна, дали е регистрабилна. Затова, най-силните марки са тези, които са отличителни. Когато една марка е отличителна, тя може да бъде регистрирана успешно, разбира се, в случай, че не бъде подадена опозиция. Темата за извършване на предварително проучване няма за бъде засягана в настоящата публикация, тъй като е подробно разработена в статията “Защо е препоръчително извършването на предварително проучване на търговска марка?“. Настоящата статия има за цел да предостави информация относно предимствата на регистрираната марка, а също така и какви марки е препоръчително да се създават и регистрират и респективно, какви марки не е препоръчително да се създават.

I. ПРЕДИМСТВА ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКА МАРКА

На първо място, правото върху марка се придобива чрез регистрация като правото на регистрация принадлежи на първия заявител. Правото върху марка е изключително право. Регистрираната марка има много предимства:

– Притежателят на марката има изключително право да използва марката за стоките и услугите, за които е регистрирана, на територията, на която марката има действие. Притежателят на марката, също така, има право да се разпорежда с марката (да я продава, да я предоставя за ползване чрез сключване на лицензионен договор, и др.), както и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е сходен или идентичен на марката за идентични или сходни стоки и/или услуги.
– Регистрираните марки са публично достъпни и всеки може да направи справка дали дадена марка е регистрирана или не.
– Притежателят на регистрирана марка може да се противопостави на използването на сходна или идентична на неговата марка за сходни стоки и/или услуги като потърси правата си по законоустановения ред чрез предприемане на всички законни процесуални мерки и действия за преустановяване на нарушенията.
– Марката може да бъде подновявана неограничен брой пъти след като изтече десетгодишният срок на защита, което означава, че една регистрирана и подновявана марка може да има действие за неограничен период от време.
– Регистрираната марка има добавена стойност, тъй като тя е актив на предприятието и значително може да бъде повишена стойността на последното.

– Притежателите на регистрирана марка имат право да поставят знак ® близо до нея, което единствено създава по-голямо доверие у страна на крайните потребители.

Наравно с горепосочените причини, поради които е добре да регистрирате търговска марка е и фактът, че една регистрирана марка предоставя предимство на пазара, водещо до ръст в развитието на самата компания. Предимството се изразява в това, че крайните потребители по-лесно се ориентират и познават техните любими продукти именно по търговската марка, а не толкова по компанията, която стои зад нея. В подкрепа на казаното е и официално изследване на Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, съгласно резултатите от което, при компании, които регистрират обекти на индустриална собственост (търговски марки, дизайни, патенти, полезни модели) имат 21% по-голяма вероятност за ръст в развитието си, спрямо тези, които не регистрират обекти на индустриална собственост.

II. КАКВИ МАРКИ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ СЪЗДАВАТ И РЕГИСТРИРАТ?

В първата част от изложението маркирахме предимствата от регистрацията на марка. Във втората част от изложението ще обясним какви марки е препоръчително да се създават и регистрират и респективно, какви марки не е препоръчително да се създават. За съжаление, практиката най-често показва, че заявителите на марки, водени от желанието си по-лесно да пласират стоките и услугите си на пазара, в голяма част от случаите, се изкушават да заявяват за регистрация марки, които имат информативно и хвалебствено съдържание. Това са марки, които дават информация за стоката или услугата, като например се назовава вид, качество, предназначение, географски произход на стоката или услугата или други характеристики. В правната доктрина обаче, тези марки се ползват с по-слаба защита като много често такива знаци не са регистрабилни, поради което разбираемо не преминават успешно експертизата по абсолютни основания за отказ. В този ред на мисли е важно да бъде отбелязано, че една марка ще бъде по-силно отличителна, поради което ще има по-шикок обхват на закрила, ако е изчистена от указателни или загатващи за потребителите значения. И обратно, колкото по-описателна и по-малко отличителна е една марка, толкова по-малък обхват на закрила има. Следователно, може да откроим следните видове марки, които са регистрабилни и подлежат на защита и е препоръчително да се създават, а именно:

Фантазийни (измислени) – тези марки имат най-голям обхват на защита, тъй като това обикновено са измислени думи и в най-голяма степен изпълняват основната функция на търговската марка – да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Примери за такива марки са: Adidas, Pepsi и др. Предимството на фантазийните марки е, че от правна гледна точка са регистрабилни и имат най-голям обхват на защита, но основният недостатък е, че притежателите им следва да вложат много повече средства и усилия, за да ги наложат на пазара.

ПРЕДИМСТВА

НЕДОСТАТЪЦИ

1. Фантазийните марки са абсолютно отличителни. Така всъщност търговската марка е много по – силна, тъй като няма връзка с характеристиките на стоката/услугата обозначавана с нея, което прави възможно по-силното асоцииране на стоката/услугата с марката. 1. Притежателите на фантазийни марки следва да вложат много повече средства и усилия, за да ги наложат на пазара, защото фантазийните марки не се свързват пряко с дадена стока или услуга, поради което собственикът на една фантазийна марка ще трябва да информира крайните потребители посредством значителни рекламни кампании, изискващи допълнителен бюджет.
2. Регистрабилни са и имат най-голям обхват на закрила.

Произволни марки – това са знаци, които имат собствено значение, но се използват за стоки или услуги, които по никакъв начин не са свързани със значението на знаците. Известен пример за такава марка е марката „Apple“ за компютри.

ПРЕДИМСТВА

НЕДОСТАТЪЦИ

1. Самото наименование се ползва с познато значение в обществото, което способства за това по-лесно дадената марка да се наложи на пазара, тъй като потребителите ще я възприемат и запомнят по-лесно. 1. Съществува възможност някой вече да е регистрирал и/или използва такава марка за същите стоки/услуги на Вашите.
2. По-малка степен на вероятност за превръщането й в генерична марка, тоест да се превърне в толкова обща, че собственикът да не може да попречи на трети лица да използват дадената марка.
3. Създава вторично значение на използваното общоизвестено наименование, което изключва възможността за объркване от страна на потребителите с вида на стоката/услугата, която се предлага под дадената произволна търговска марка.

*така например думата Penguin – поначало се свързва и асоциира с нелетяща птица, докато вторичното значение на думата се свързва с марката Penguin за издателска къща.

Асоциативни марки – тези марки представляват изрази, словосъчетания или други комбинации от знаци и/или означения, които съдържат елемент, който насочва потребителите към дадена характеристика на стоките и/или услугите, но без да ги описват директно. Следва да се има предвид, че обхватът им на закрила е по-малък отколкото на фантазийните и произволните марки. Примери за такива марки са: „ВКУСОТИЛНИЦА” за услугите „ресторантьорство”; „КОНФИТЮРИ ЗА СЛАДУРИ” за стоката „конфитюри”.

ПРЕДИМСТВА

НЕДОСТАТЪЦИ

1. Изискват по-малко средства за налагането им на пазара, тъй като е по-лесно да свържат дадена стока/услуга на притежателя със самата търговска марка. 1. Съществува риск при регистрация на марката, експертите в Патентно ведомство да счетат марката за неотличителна, тоест описателна по отношение на заявените стоки/услуги.
2. Едновременно като предимство и недостатък може да се изтъкне, че асоциативните марки изискват от крайните потребители да ангажират въображението и възприятията на мисълта си, за да обвържат марката със стоката/услугата, която се предлага под марката.

III. КАКВИ МАРКИ НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ СЪЗДАВАТ И ЗАЯВЯВАТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ?

Не подлежат на защита следните марки, поради което не е препоръчително да бъдат създавани такива марки:

Генерични наименования – генеричните наименования не могат да бъдат регистрирани като търговски марки. Примери за такива наименования са например: „мебели“ за стоките мебели, „телевизор“ за стоката телевизор. Описателни знаци също не подлежат на защита, тъй като нямат отличителен характер. Описателните знаци са знаци, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите. Типични примери за описателни марки са: SUPER, EXTRA, EXCELLENT за всякакви стоки и услуги; CHEAPEST, НАЙ-ДОБРАТА ЦЕНА за всякакви стоки и услуги; ГЪРЦИЯ за стоките маслини, както и ШВЕЙЦАРИЯ за стоките шоколад и др. Има начин такива знаци да бъдат регистрирани като търговска марка, в случай, че се добави отлиителен словен или фигуративен елемент, в резултат на което тези марки стават отличителни и регистрабилни. Следва обаче да се има предвид, че обхватът на закрила на такива марки е по-малък и противопоставянето им при нарушение на права върху сходни марки е трудно, тъй като следва да са наложени на пазара. В тази връзка е важно да отбележа, че притежателят на такива регистрирана марка притежава изключително право върху цялостното оформление на марката така, както е регистрирана – фигуративни елементи, специфичен шрифт, цветове и други и не може да забрани използването на описателните словни елементи от други лица. Такива знаци не е препоръчително да бъдат създавани и регистрирани, тъй като не могат да изпълняват добре основната функция на марката.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно предимствата на регистрираната марка, а също така и какви марки е препоръчително да се създават и регистрират и респективно, какви марки не е препоръчително да се създават. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора, Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!