Проекти

Изготвихме два договора за наш клиент

юни 14, 2019

от

През май 2019 година с нас се свърза клиент, с който през последните три години сме работили по редица проекти. Този път клиентът ни възложи изготвянето на два договора, с които следва да бъдат уредени отношенията между нашия клиент и негови съконтрагенти. За тази цел, проведохме среща със страните, на които да бъдат уточнени всички детайли по изготвянето на документите. Договорите следва да бъдат изготвени на български език. Единият договор е договор за партньорство и изготвеният от нас договор, който предоставихме на клиента съдържа клаузи относно предмета на договора, правата и задълженията на страните, независим статут на страните, задължения за конфиденциалност, срок на договора, допълнения и изменения, прекратяване на договора, неустойки и заключителни разпоредби. Вторият договор е ненаименован договор и се сключва на основание чл. 9 от Закона за задълженията и договорите, където е прогласена автономията на волите на страните и свободата, с която се ползват те при договаряне. Договорът, който изготвихме и предложихме на клиента изчерпателно урежда отношенията между страните, така както бяха уговорени на проведената среща в кантората.

error: Content is protected !!