Проекти

Успешно регистрирахме словна национална марка за хранителни стоки

май 13, 2019

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години регулярно сме работили по редица проекти. Клиентът ни възложи да регистрираме словна национална марка за хранителни стоки. Както винаги, извършихме подробно предварително проучване в базите данни, за да установим дали има по-ранни сходни права. След като извършихме проучването, изготвихме писмено становище съдържащо анализ на резултатите от проучването. В становището беше направен извод, че марката ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ, а също така не бяха открити по-ранни сходни/идентични марки. Следователно, беше препоръчано на клиента да заявим марката за регистрация в Патентното ведомство на Република България. Бяхме упълномощени от нашия клиент да го представляваме в регистрационната процедура, след което подготвихме заявката и я подадохме в Патентното ведомство по електронен път. Държавните такси бяха заплатени в срок. Марката премина успешно експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в бюлетина, като в тримесечния срок не бяха подадени опозиции и възражения. След това пристъпихме към последната стъпка от регистрационната процедура, а именно: заплащане на втората вноска от държавната такса. Няколко дни след това марката беше успешно регистрирана, с което успешно приключихме и този проект, през април 2019 година. Накрая, предоставихме свидетелството за регистрация на клиента.

error: Content is protected !!