Проекти

Успешно регистрирахме комбинирана национална марка за услуги в класове 35 и 42 от Ницската класификация

април 25, 2019

от

През октомври 2018 година с нас се свърза клиент, с когото през последните няколко години регулярно сме работили по редица проекти и ни възложи регистрацията на комбинирана марка. Клиентът ни желае марката да има действие на територията на Република България и затова заявката следва да се подаде в Патентното ведомство на Република България. Услугите, които предоставя клиентът ни са класирани в класове 35 и 42 от Ницската класификация на стоките и услугите. Предоставихме на клиента брошура, а също така и електронна книга с публикувани статии съдържащи важна информация относно марките, както и пълна информация относно регистрационната процедура, след което извършихме подробно предварително проучване. След извършеното от нас проучване изготвихме писмено становище съдържащо анализ на резултатите от проучването. Оказа се, че марката ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ, а също така не бяха открити по-ранни сходни/идентични марки, поради което препоръчахме на клиента да пристъпим към подаване на заявка за регистрация в Патентното ведомство. Клиентът ни упълномощи да го представляваме в регистрационната процедура, след което попълнихме заявката, подадохме я по електронен път и заплатихме държавните такси. Марката премина успешно експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в бюлетина, като в тримесечния срок не бяха подадени опозиции и възражения. След това заплатихме и втората вноска от държавната такса и след около една седмица марката беше успешно регистрирана (през април 2019 година), с което успешно приключихме този проект.

error: Content is protected !!