Проекти

Успешно вписахме промяна в адреса на заявител на национална търговска марка

март 18, 2019

от

През март 2019 година клиент, който ни възложи регистрацията на търговска марка, извърши промяна в седалището и адреса на управление на дружеството си. Клиентът ни възложи да впишем промяната на адреса на заявителя на марката в Патентното ведомство. Регистрационната процедура на марката към момента на вписване на промяната в адреса на заявителя все още не е приключила. Съгласно чл. 40 от Закона за марките и географските означения заявителят е длъжен да уведоми Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването й. Изготвихме необходимите документи, за да се спазят изискванията на чл. 40, подадохме ги в Патентното ведомство и заплатихме държавната такса. След няколко дни промяната беше вписана успешно, след което предоставихме на клиента документа, който удостоверява извършената промяна на адреса.

error: Content is protected !!