Проекти

Изготвихме договор за отстъпване на авторски права

март 21, 2019

от

През месец март 2019 година клиент, с когото сме работили и по редица други проекти, се свърза с нас и ни възложи изготвянето на договор за отстъпване на авторски права, чийто правен режим е залегнал в чл. 36 и следващите от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Целта на страните по договора беше едната от тях да отстъпи на другата, срещу заплащане и при определени в договора условия между тях, изключителното право върху писмен превод, който съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗАПСП представлява обект на авторско право. Договорът беше изготвен и предаден в уговорения срок. Договорът, който изготвихме е със следното съдържание:

  • Общи положения;
  • Предмет на договора;
  • Териториален обхват;
  • Права и задължения на Титуляра;
  • Права и задължения на Ползвателя;
  • Конфиденциалност;
  • Възнаграждение и начин на плащане;
  • Срок на договора;
  • Неустойки;
  • Заключителни разпоредби.
error: Content is protected !!