Изготвен е проект на нов Закон за марките и географските означения

След като през 2011 година беше въведена така наречената „опозиционна система“, с което беше извършена най-голямата реформа в областта на търговските марки, през 2019 година предстоят нови фундаментални изменения в Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Проектът е публикуван на сайта на Министерството на икономиката за обществено обсъждане до 08.03.2019 година. Изготвянето на такъв […]

 

КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие

Съгласно чл. 35 пар. 1 от Регламент 2016/ 679 (GDPR) администраторите на лични данни имат задъжението да извършват оценка на въздействието винаги, когато съществува вероятност определен вид обработване да поради висок риск за правата и свободите на физическите лица. За да подпомогне изпълнението му Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), съгласно чл. 35 пар. […]