Проекти

Успешно променихме името и адреса на притежател на международна търговска марка

декември 28, 2018

от

През септември 2018 година с нас се свърза клиент, който е притежател на регистрирана международна търговска марка пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и ни уведоми, че е извършил промяна в името на търговското дружество, което е притежател на марката, а също така и в адреса. Клиентът ни възложи да впишем промяната на името и адреса. Подготвихме всички необходими документи за успешно вписване на промяната в името и адреса и ги входирахме в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Заплатихме държавната такса и промяната беше вписана успешно през месец октомври 2018 година. Накрая, предоставихме на клиента документ удостоверяващ успешното вписване на промяната на името и адреса на притежателя на международна марка.

error: Content is protected !!