Авторско право

Уведомление за преустановяване на нарушение

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Често в практиката се случва някой недобросъвестно или съвсем несъзнателно да извършва нарушение като използва в търговската дейност или е регистрирал сходна на по-ранна марка. Също така, има немалко случаи и на извършени нарушения на авторски права. Нарушителите лесно могат да бъдат открити в интернет, по изложби или в списания. Как се процедира обикновено в подобни случаи? Най-бързият начин за разрешаване на такива спорове е изготвянето и изпращането на уведомление (писмо) за преустановяване на нарушение. Писмото за преустановяване на нарушение е правен способ използван често в практиката, за да се постигне преустановяване на извършено нарушение на правото върху марка, авторско право или друго право върху интелектуална собственост. В уведомлението се съдържа обяснение за извършеното нарушение и се отправя искане за доброволно преустановяване на нарушението. В случай, че нарушителят не преустанови нарушението, изправната страна има право да предприеме последващи процесуални действия, за да може да защити законните си права. Изпращането на писмо за прекратяване на нарушение е по-евтиният вариант отколкото инициирането на съдебно производство.

Много от нарушенията на права върху интелектуална собственост се извършват съвсем несъзнателно и в повечето случаи след като нарушителите получат предупредително писмо, се преустановява нарушението и не се стига до по-нататъшни процедури.

В кои случаи е препоръчително да се изпрати писмо за преустановяване на нарушение?

 • Когато някой използва сходна или идентична на Вашата марка за производство на сходни/ идентични стоки или предлагане на сходни/идентични услуги на една и съща територия.
 • Когато някой нарушава Ваши авторски права.
 • Когато има нарушение на права върху Ваш патент.
 • Когато има нарушение на права върху Ваш промишлен дизайн.
 • При неразрешено разкриване на конфиденциална /поверителна/ информация.

Препоръчително е да съберете колкото се може повече доказателства за извършеното нарушение, като например заснемане на уеб сайта на нарушителя където има данни за извършеното нарушение и други подобни.

Каква информация следва да съдържа уведомлението за преустановяване на нарушение?

Уведомлението за прекратяване на нарушение следва да включва следната информация:

 • Ясна идентификация на страните.
 • Ясна идентификация на обекта на интелектуална собственост, който е предмет на нарушението.
 • Индустрии, в които страните оперират.
 • Детайлно описание на нарушението и негативните последици, които има нарушението. Например, ако са нарушени права на притежател на марка, може да бъде описано, че съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка като се създаде погрешна представа у потребителите за производителя на стоките и/или услугите, тоест потребителите да сметнат, че предлаганите услуги или произведените стоки произхождат от същите или икономически свързани лица. Разбира се, за да бъде направено заключение в уведомлението за спиране на нарушение, че съществува вероятност за объркване у потребителите следва да се:

– извърши сравнение между двете марки и да се заключи, че марките са сходни или идентични;

– извърши сравнение на стоките и/или услугите и да се да се заключи, че стоките/ услугите са сходни или идентични;

-прецени степента на отличителност на по-ранната марка;

– направи извод, че релевантният кръг потребители е един и същ;

– направи извод, че търговските пътища за предоставяне на услугите или представяне на стоките са едни и същи;

– направи извод, че по-ранната марка е разпознаваема на пазара;

– направи извод, че релевантният кръг потребители ще направят връзка между по-ранната марка и марката на нарушителя.

 • Детайлно описание на факта, че притежателят на правото на интелектуална собственост, срещу което има нарушение има по-ранни права, подкрепено с доказателства за това.
 • Ясно описание на искането за преустановяване на нарушението, включително и поемане на задължение за непредприемане на последващи действия, които нарушават правата върху интелектуална собственост на правопритежателя. Освен това, може да бъде изискано да се предостави информация относно имената и адресите на производителите, разпространителите, доставчиците и други лица, които са били преди това държатели на стоките или услугите, както и на предполагаемите разпространители на едро и дребно, а също така и данни за произведените, доставените, получените или поръчаните количества, както и приходите, получени от въпросните стоки или услуги. Правопритежателят има право да иска и да му бъдат предадени стоките, предмет на нарушението и да му бъде изплатено обезщетение за вреди. Може също да се изиска да се подпише отделна декларация, че нарушителят поема задължение да не нарушава правата върху интелектуална собственост на правопритежателя в бъдеще.
 • Краен срок за преустановяване на нарушението.
 • Описнаие на последиците, в случай че не бъде преустановено нарушението.
 • Описание на събраните доказателства, които могат да се използват в едно евентуално бъдещо производство.

Накрая е препоръчително да подпишете писмото за прекратяване на нарушение.

По какъв начин е препоръчително да бъде изпратено писмото за преустановяване на нарушение?

Писмото за спиране на нарушение може да бъде изпратено по електронна поща, по факс, по пощата като препоръчано писмо с обратна разписка, за да имате доказателство, че писмото е получено от адресата му. Освен това, ако изпращате писмото по електронна поща, в съдържанието на мейла е добре да изискате от получателя да потвърди, че мейлът е получен. Ако не получите отговор, може да потърсите адресата по телефона. Освен това, препоръчително е да изпратите уведомлението и на адвокатите на нарушителя в случай, че имате информация за техните контакти. Добре е към уведомлението за преустановяване на нарушение да приложите и доказателства, които подкрепят вашите твърдения, като например: свидетелство за регистрация на марка; извадка от уеб сайт където се вижда, че има извършено нарушение и други подобни.

Необходимо ли е да наема специалист за изготвяне на писмо за преустановяване на нарушение?

Наемането на специалист-адвокат, който да изготви писмо за спиране на нарушение не е задължително, но е силно препоръчително, тъй като адвокатът ще извърши оценка на риска и ще ви консултира дали действително има извършено нарушение и дали изпращането на писмо за преустановяване на нарушение в случая е най-подходящият вариант.

Какво да правя в случай, че получа уведомление за преустановяване на нарушение?

В случай, че получите уведомление за прекратяване на нарушение, е препоръчително да установите контакт със специалист по интелектуална собственост, който ще направи анализ на тона на писмото и дали достатъчно ясно и детайлно са конкретизирани исканията на отсрещната страна. Препоръчваме Ви да направите по-подробно проучване на уеб сайта на изпращача на писмото, а също така следва да се прецени дали е минало много време от извършването на нарушението, ако има такова, до изпращането на писмото. Освен това, ако са нарушени права на притежател на марка, следва да прецените дали двете марки са сходни, дали стоките/ услугите са сходни, дали релевантният кръг потребители е един и същ, дали търговските пътища за предоставяне на услугите или представяне на стоките са едни и същи, дали по-ранната марка е разпознаваема на пазара и дали релевантният кръг потребители ще направят връзка между двете марки.

Разбира се, има начини да бъде избегнато получаването на писмо за преустановяване на нарушение на право върху търговска марка като например, преди да създадете марка, бъде извършено предварително проучване, за да се установи дали се нарушават по-ранни чужди права.

През последните месеци с нас се свързаха няколко клиента, които са получили писма, в които се твърди, че е извършено нарушение на авторски права. Невинаги информацията в писмата за преустановяване на нарушение е вярна. След като се запознахме с изпратениите до нашите клиенти писма, се оказа, че не е налице нарушаване на  права на интелектуална собственост.

Поради това, когато сте установили, че е нарушено Ваше право върху интелектуална собственост или сте получили писмо за спиране на нарушение, е силно препоръчително да се осъществи контакт със специалист по интелектуална собственост, за да се извърши пълен анализ дали е налице нарушение на право върху интелектуална собственост. В случаите,  в които се налага изготвянето на уведомление/ писмо за преустановяване на нарушение с цел да бъдат избегнати бъдещи спорове между страните и поради многото особености, които следва да бъдат съобразени при изготвянето на този вид уведомления, е препоръчително да бъде потърсено съдействие на специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който да изготви писмото за преустановяване на нарушение. Адвокат Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при преговорите и изготвянето на уведомление за спиране на нарушение, тъй като успешно в практиката си многократно е водила преговори и изготвяла такъв тип уведомления, които до този момент винаги са довели до преустановяване на нарушението от нарушителя или до доказване, че не е налице нарушаване на права върху интелектуална собственост в повечето случаи когато наши клиенти са били адресати на писма за преустановяване на нарушение.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно уведомленията за преустановяване на нарушения. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора, Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева съдейства при воденето на преговори и изготвянето на уведомления/ писма за преустановяване на нарушения.

error: Content is protected !!