Проекти

Изготвихме становище за наш клиент относно сравнение между две търговски марки

декември 04, 2018

от

През ноември 2018 година с нас се свърза клиент, с който преди това сме работили по други проекти и ни възложи изготвяне на писмено становище, в което да отговорим на въпроса дали като притежател на по-ранна марка има право да се противопостави на използването на сходна според клиента по-късна марка, която се използва за идентични стоки от клас 5 на МКСУ. Клиентът ни предостави информация относно двете марки. И двете марки са словни марки. Изготвихме писмено становище, в което бяха анализирани двете марки и преценени следните фактори, а именно:

  • дали марките са фонетично сходни – марките не са фонетично сходни, защото общият елемент е в края на думите, а потребителите насочват вниманието най-вече в началната част на думата. Ако марките са фонетично сходни, то е в много ниска степен.
  • дали марките са визуално сходни – между двете марки съществува ниска или най-много средна степен на визуално сходство;
  • дали между марките има смислово сходство – марките не са смислово сходни.

Следователно, от направеното от нас сравнение считаме, че марките не са сходни, поради което не съществува вероятност за объркване на потребителите. Затова препоръчахме на клиента да не предприема действия по противопоставяне на използването на по-късната марка.

error: Content is protected !!