Новини

Геоблокиране – блокирането на географски принцип в контекста на електронната търговия

декември 03, 2018

от

На 3.12.2018 година влезе в сила Регламент за блокирането на географски принцип в контекста на електронната търговия. Пълното наименование на Регламента е Регламент (ЕС) 2018/302 за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар. Целта за приемане на Регламента е, че допреди това онлайн търговците си позволяваха да прилагат различни условия за покупка на стоки за потребители намиращи се в различни страни-членки на ЕС. Поради това, с приемането на Регламента, на потребителите се предоставят повече възможности чрез преодоляване на проблема, че някои клиенти не са в състояние да купуват стоки и услуги от търговци, които се намират в друга държава членка, поради националността, местопребиваването или мястото си на установяване. Регламентът се прилага за всички търговци, които предлагат стоките и/или услугите си на потребители на ЕС, независимо дали са установени в ЕС или в държава извън ЕС.

Съгласно разпоредбите на Регламента:

  1. Търговецът не блокира или ограничава чрез използване на технологични мерки или по друг начин достъпа на клиентите до своя онлайн интерфейс по причини, свързани с гражданството, местопребиваването или мястото на установяване на клиента. Или казано по друг начин търговецът няма право да ограничава достъпа до уеб сайта си за потребители от други страни-членки на ЕС.

  2. Търговецът няма право да пренасочва клиента по причини, свързани с гражданството, местопребиваването или мястото на установяване на същия клиент, към версия на своя онлайн интерфейс, която е различна от онлайн интерфейса, до който клиентът първоначално е искал да получи достъп, въз основа на неговото оформление, използван език или други характеристики, които го правят специфичен за клиенти с определено гражданство, местопребиваване или място на установяване, освен ако клиентът е дал изричното си съгласие за пренасочването. Това означава, че един онлайн магазин може да има различни версии, но пренасочването към друга версия следва да става само с изричното съгласие на клиента, като версията на онлайн интерфейса на търговеца, до който клиентът е искал да получи достъп първоначално, остава лесно достъпна за този клиент.

  3. Търговецът не следва да прилага различни общи условия за достъп до стоки или услуги по причини, свързани с гражданството, местопребиваването или мястото на установяване на клиента, когато клиентът иска: – да закупи стоки от търговец и тези стоки или се доставят до място в държава членка, в която търговецът предлага доставка съгласно общите условия за достъп, или се получават на място, договорено между търговеца и клиента в държава членка, в която търговецът предлага такъв вариант съгласно общите условия за достъп; – да получи от търговеца услуги, предоставяни по електронен път, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, включително продажбата на защитени с авторско право произведения или защитени обекти в нематериална форма; – да получи услуги от търговец, различни от услуги, предоставяни по електронен път, на физическо място в рамките на територията на държава членка, където търговецът извършва дейност.

    Какво означава това? Означава ли, че търговецът се задължава да извършва доставки на закупени стоки във всички страни-члени на ЕС? Отговорът а въпроса е отрицателен. Търговецът не се задължава да извършва доставки до всички страни-членки на ЕС и на една и съща цена, но следва да предоставя еднакви условия за всички потребители от страни-членки на ЕС. Например, цената за доставка на една стока в България може да е една, в Гърция – друга, а в Чехия – трета. Въпреки това, всеки потребител, който иска закупената му стока да бъде доставена на адрес в Чехия следва да заплати една и съща сума, а именно: сумата, която се заплаща за доставка в Чехия, без значение на националността на потребителя – от коя държава потребителят е направил поръчката.

error: Content is protected !!