Влиза в сила Регламент относно блокирането на географски принцип в контекста на електронната търговия

На 3.12.2018 година влиза в сила Регламент (ЕС) 2018/302 за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар. Целта на Регламента е на потребителите да бъдат предоставени повече възможности чрез преодоляване на проблема, че някои клиенти не са в състояние да купуват стоки и услуги от търговци, които се намират в друга държава членка, поради национяалността, местопребиваването или мястото си на установяване. Регламентът се прилага за всички търговци, които предлагат стоките и/или услугите си на потребители на ЕС, независимо дали са установени в ЕС или в държава извън ЕС.

Съгласно разпоредбите на Регламента:

  1. Търговецът не блокира или ограничава — чрез използване на технологични мерки или по друг начин — достъпа на клиентите до своя онлайн интерфейс по причини, свързани с гражданството, местопребиваването или мястото на установяване на клиента.
  2. Търговецът не пренасочва клиента по причини, свързани с гражданството, местопребиваването или мястото на установяване на същия клиент, към версия на своя онлайн интерфейс, която е различна от онлайн интерфейса, до който клиентът първоначално е искал да получи достъп, въз основа на неговото оформление, използван език или други характеристики, които го правят специфичен за клиенти с определено гражданство, местопребиваване или място на установяване, освен ако клиентът е дал изричното си съгласие за пренасочването. В случай на пренасочване с изричното съгласие на клиента, версията на онлайн интерфейса на търговеца, до който клиентът е искал да получи достъп първоначално, остава лесно достъпна за този клиент.
  3. Търговецът не прилага различни общи условия за достъп до стоки или услуги по причини, свързани с гражданството, местопребиваването или мястото на установяване на клиента, когато клиентът иска:
  • да закупи стоки от търговец и тези стоки или се доставят до място в държава членка, в която търговецът предлага доставка съгласно общите условия за достъп, или се получават на място, договорено между търговеца и клиента в държава членка, в която търговецът предлага такъв вариант съгласно общите условия за достъп;
  • да получи от търговеца услуги, предоставяни по електронен път, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, включително продажбата на защитени с авторско право произведения или защитени обекти в нематериална форма;
  • да получи услуги от търговец, различни от услуги, предоставяни по електронен път, на физическо място в рамките на територията на държава членка, където търговецът извършва дейност.