Проекти

Успешно регистрирахме марка на Европейския съюз за стоки в клас 9 от Ницската класификация на стоките и услугите

ноември 07, 2018

от

През юни 2018 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на марка на Европейския съюз. Марката, която клиентът ни предостави съдържа словен и фигуративен елемент. Марката следва да се заяви за регистрация за стоки попадащи в клас 9 от МКСУ. На първо място предоставихме на клиента материали, които съдържат отговори на въпроси касаещи марките на ЕС. След това пристъпихме към извършване на предварително проучване, за да установим дали марката ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ, а също така дали се нарушават права на притежатели на по-ранни марки. След извършване на проучването изготвихме писмено становище, в което анализирахме резултатите, а именно: – марката е отличителна и ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ; – не бяха открити сходни марки и следователно не се нарушават права на притежатели на по-ранни марки. Марката премина експертизата по абсолютни основания за отказ и беше публикувана в официалния Бюлетин на Службата на ЕС за интелектуална собственост като в предвидения тримесечен срок не бяха подадени опозиции и възражения, след което, през октомври 2018 година, марката беше успешно регистрирана – четири месеца след подаването на заявката за регистрация. Накрая, изпратихме свидетелството за регистрация на клиента, с което успешно приключихме регистрационната процедура.

error: Content is protected !!