Новини

Приет е Закон за киберсигурност

ноември 22, 2018

от

В края на октомври 2018 година беше приет на второ четене Закон за киберсигурност. Новият закон урежда дейностите по организацията, управлението и контрола на киберсигурността, включително дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността. Със закона се определят и правомощията и функциите на компетентните органи в областта на киберсигурността. Дават се легални дефиниции на понятията киберсигурност, мрежова и информационна сигурност, също така са описани и минималните организационни мерки, които трябва да съдържа системата за управление и сигурност на информацията.

Субектите, които трябва да поддържат системата за управление и сигурност на информацията са изчерпателно изброени в закона –  административните органи; операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги; лицата, осъществяващи публични функции, които не са определени като оператори на съществени услуги, когато тези лица предоставят административни услуги по електронен път; организациите, предоставящи обществени услуги, които не са определени като оператори на съществени услуги или не са доставчици на цифрови услуги по смисъла на този закон, когато тези организации предоставят административни услуги по електронен път.

Предвидено е създаване на система за киберсигурност, която ще е част от системата за защита националната сигурност, а управлението и организацията ѝ ще се осъществява от Министерски съвет. За подпомагане дейността на Министерски съвет към него ще бъде създаден Съвет по киберсигурността. Неговият състав и правомощия са регламентирани в Закона за киберсигурност.

Министърът на вътрешните работи, Министърът на отбраната, Председателят на Държавна агенцията „Електронно управление“ и на Държавна агениця „Национална сигурност“ ще имат правомощия относно активното противодействие в областта на киберпрестъпността и киберкризите.

В Закона за киберсигурност се урежда и отговорността при нарушения, както и възможните санкции и техния размер. С пълния текст на закона може да се запознаете в брой 94 на Държавен вестник:  http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=131638.

error: Content is protected !!